Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 30.11.2020

Åtgärder som vidtagit med anledning av koronaepidemin

Stadsstyrelsen hörde tjänsteinnehavarledningens och myndigheten för smittsamma sjukdomars redogörelse för lägesbilden. Stadsstyrelsen antecknade också tjänsteinnehavarbesluten för kännedom och fastställde praxis som följs i stadens operativa ledning.

Coronaepidemin har spritt sig märkbart också i östra Nyland. På vecka 48 har det fattats beslut om stängning av lokaler, övergång till distansundervisning och givande av rekommendationer. Störningssituationen i normalläget har blivit så pass djupare att stadens läge i fråga om stadens operativa ledning och verksamhet börjar närma exceptionella förhållanden.

Stadens ledande tjänsteinnehavare har i sitt eget arbete infört de verksamhetssätt som den s.k. ledningsgruppen för exceptionella förhållanden följde på våren endast med den skillnad att stadsdirektörens särskilda befogenheter som bestäms i förvaltningsstadgan och som tas i bruk genom stadsstyrelsens beslut inte nu används.

Besluten fattas fortfarande enligt de normala befogenheterna som bestäms i förvaltningsstadgan. Avsikten är ändå att staden genom en starkare helhetsledning och helhetskoordinering som är operativt centraliserad kan bemöta det exceptionella läget. När lägesbilden förändras utvärderar man också behövliga ändringsbehov bl.a. när det gäller lednings- och beslutsbefogenheter.

Utlåtande till förvaltningsdomstolen, besvär över detaljplan för ABC

Stadsstyrelsen beslutade ge Helsingfors förvaltningsdomstol ett utlåtande om besvären som gäller detaljplanen. Utlåtandet förkortades en aning. Outi Lankia föreslog att ärendet återremitteras för ny beredning. Förslaget förföll i brist på understöd. Outi Lankia och Nina Uski lämnade en protokollsanteckning i ärendet.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen