Gå till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 30.5.2022

Försäljning av HPK Palvelut Oy:s aktier

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna köpebrevet för aktiehandeln varmed en aktie av HPK Palvelut Oy säljs till Sibbo kommun mot ett köpepris på en euro. Att aktiehandeln kan genomföras förutsätter att Sibbo kommun fattar separata beslut om köpet av aktien och anslutningen till delägaravtalet. Äganderätten av aktien övergår till köparen när köpebrevet har undertecknats, köpepriset i sin helhet betalats till säljaren och inlösningsrätten enligt bolagsordningen bevisligen inte utnyttjats. Kevin Servin, Mikaela Nylander och Henrik Rainio deltog inte i behandlingen av ärendet.

Stadsfullmäktige godkände 26.1.2022 den blivande organiseringen av förvaltningstjänster i Borgå och välfärdsområdet. Avsikten är att ekonomi- och personalförvaltnings-, ICT- och översättningstjänsterna i fortsättningen produceras i ett gemensamt stödtjänstbolaget (HPK Palvelut Oy).

HPK Palvelut Oy har i mars-april utrett andra kommuners som ligger i regionen och de centrala koncernbolagens intresse och möjlighet att bli bolagets ägare och kunder. Sibbo kommun har meddelat sitt intresse att komma med åtminstone i fråga om ICT-tjänster. Övriga kommuner i regionen ställde sig positiva till möjligheten och är i ett senare skede eventuellt intresserade av att bli kunder i bolaget men en omedelbar brådska finns inte. Av koncernbolagen utreder Careeria Oy just hur det ska ordna sina ICT-tjänster. Staden har diskuterat med Kungsvägens arbetshälsa huruvida det vill bli kund men detta blir av först i ett senare skede när verksamheten eventuellt bolagiseras.

Det ändamålsenligaste sättet att ta nya aktieägare i bolaget är att gamla aktieägare säljer en aktie till nya ägare. Av bolagets tusen aktier äger Borgå stad i dagsläget 550 stycken (55 %) och Östra Nylands välfärdsområde 450 stycken (45 %).

Ändringar i affärsverket Kungsvägens arbetshälsas verksamhet efter år 2023

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt återremittera ärendet för ny beredning. Kevin Servin, Markku Välimäki och Mikaela Nylander deltog inte i behandlingen av ärendet.

Indikatorerna i stadsstrategin

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärendet.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.