Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 30.6.2021

Deltagande i ägande och finansiering av Itärata Oy

Stadsstyrelsen i Borgå behandlade på ett extraordinärt möte onsdagen den 30 juni deltagande i ägarskap och finansiering av projektbolaget Itärata Oy. Stadsstyrelsen beslöt enhälligt att föreslå för stadsfullmäktige, att fullmäktige ger stadsstyrelsen rätten att vid behov tilläggsfinansiera projektbolaget med högst 410 000 euro med ett separat beslut. Stadens helhetsansvar skulle efter en tilläggsfinansiering vara högst 10,21 miljoner euro.

Den här åtgärden är möjlig endast om man med beaktande till alla kommuners aktieägaråtagande inte på annat sätt kunde garantera grundandet av projektbolagets första skede samt procedurer som anknyter sig till grundandet på annat sätt kunde inledas utan fördröjning.

Sammanlagt 25 kommuner och städer har haft som mål att göra fullmäktigebeslut att finansiera projektbolaget inom juni, så att besluten vinner laga kraft i början av augusti. Stadsfullmäktigen i Nurmes och Pieksämäki har inte fattat beslut i ärendet inom juni 2021. Det betyder att de tidigare planerade finansieringsandelarna inte uppnår de förutsättningar som staten förutsätter av kommunerna, åtminstone inte före sommarsemesterperioden.

Projektbolaget Itärata Oy behöver en tilläggsfinansiering på minst 330 000 euro för att grundandet av bolaget ska framskrida som planerat. Dessutom är det skäl att lägga till 80 000 euro så att helheten går att förverkliga oberoende av eventuella besvär över något av de mindre kommunernas beslut.

Borgå stad har en möjlighet att påverka tidtabellen för grundandet av projektbolaget genom att täcka underskottet inklusive eventuella riskreservationer. Itärata Oy:s finansiella åtaganden antecknas i aktieägaravtalet då man grundar bolaget. Då Nurmes, Pieksämäki eller någon annan kommunal aktieägare fattar beslutet att finansiera projektbolaget är det rättvist att Borgå stads andel minskas till den nivån som framförs i den ursprungliga beredningen.