Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 30.8.2021

Politisk uppföljningsgrupp för beredning av välfärdsområdet

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att utnämna Borgås representanter till Östra Nylands välfärdsområdets temporära beredningsorganens politiska uppföljningsgrupp.

  • stadsfullmäktiges ordförande Mikaela Nylander
  • stadsstyrelsens ordförande Jorma Wiitakorpi
  • social- och hälsovårdsnämndens ordförande Jenna Perokorpi

Det tillfälliga beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde har bett att kommunstyrelserna i varje kommun i Östra Nyland utnämner tre representanter till välfärdsområdets tillfälliga beredningsgruppens politiska uppföljningsgrupp.

Svar på fullmäktigemotion om byggandet av vindskydd till rastplatser längs nationalstadsparkens friluftsled

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt återremittera ärendet för ny beredning. 

Förvaltningsdomstolens begäran om utlåtande, beslut om samarbetsavtal som gäller förvaltningen av personlig assistans som kommunerna erbjuder

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna utlåtandet som ska ges som stadens svar på Helsingfors förvaltningsdomstols begäran om utlåtande enligt stadsdirektörens förslag. 

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna följande protokollsanteckning: ”Kuntalaki edellyttää, että kunnassa on oltava vammaisneuvosto. Sille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan. Vaikuttamismahdollisuus on annettava asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. Porvoon kaupungin tulee selkeyttää neuvostojen roolia sekä kehittää päätöksenteon prosesseja asukaslähtöisiksi, jotta päätösten vaikutus kuntalaisten tarvitsemiin palveluihin on selkeästi arvioitavissa. Viittaamme tässä kuntalain 22 §:ään, jonka mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.”

Uppföljningsrapport om ekonomi och verksamhet 2/2021

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt anteckna uppföljningsrapporten om ekonomi och verksamhet 2/2021 för kännedom och sända rapporten vidare till stadsfullmäktige för kännedom.

Coronavirusepidemin påverkade fortfarande i januari-juni på stadens inkomster och utgifter. Lägesbilden är ändå klarare än för ett år sedan i coronakrisens första skeden. Åtgärder med anknytning till bekämpningen av epidemin bestämmer i hög grad prioritering av arbeten inom social- och hälsovårdssektorn. Inom bildningssektorn har man dels varit tvungen att inskränka tjänster och omforma produktionssätten enligt varje aktuell rekommendation eller bestämmelse som gäller bekämpningen av epidemin. Epidemins verkningar på stadsutvecklingens och den övriga koncernförvaltningens verksamhet har varit mindre.

Under årets andra kvartal har utgifterna börjat stiga kraftigare. Stadens verksamhetsutgifter var efter årets andra kvartal cirka 199,5 miljoner euro, vilket är cirka 9 miljoner euro mer än under fjolårets första hälft. Jämförbara verksamhetsutgifter har ändå stigit med cirka 15 miljoner euro, om man beaktar den nya allokeringen av semesterpengarna. 

Särskilt social- och hälsovårdssektorns utgifter har stigit under de tre senaste månaderna. Att utgifterna har ökat beror i hög grad på coronan, såsom kostnader för vaccinering, testning och spårning. Utgifterna har stigit särskilt inom tjänster för vuxna och äldreomsorgen och handikappservicen. Även arbetsmarknadsstödets kommunandel har till följd av det svaga sysselsättningsläget ökat med över en tredjedel under årets första hälft. Det är sannolikt att social- och hälsovårdssektorns budgetanslag inte kommer att räcka. Överskridningsbehovet är enligt aktuella uppskattningar cirka tio miljoner euro.
Också bildningssektorns och koncernförvaltningens ekonomi har försvagats jämfört med årets första kvartal men sektorerna kommer i sin helhet att hålla sig inom budgeten.

De influtna verksamhetsintäkterna har varit totalt cirka 48,7 miljoner euro, medan de i januari-juni förra året var cirka 49,3 miljoner euro.

Ända till utgången av juni har staden fått totalt cirka 155,2 miljoner euro i skatteinkomster. Av detta är andelen kommunalskatt cirka 113,6 miljoner euro, andelen samfundsskatt 39,4 miljoner euro och andelen fastighetsskatt cirka 2,2 miljoner euro.

På grund av coronan har staten tillfälligt höjt kommunernas fördelningsandel av samfundsskatten för år 2021, och dessutom har Borgås kommunvisa fördelningsandel stigit tydligt. Höjningen av samfundsskattens fördelningsandel ökar tillfälligt Borgås samfundsskatteinkomster med cirka 18 miljoner euro år 2021. Den uppskattade samfundsskatteintäkten i budgeten för år 2021 kan höjas till 60 miljoner euro.

Summan på influtna kommunalskatter är i någon mån större än vad som förutsågs men skatteintäkten periodiseras omväxlande på årets olika månader och på grund av coronan är en jämförelse med år 2020 inte möjlig. Fastighetsskatterna har influtit såsom det förutsågs.

Stadens statsandelsinkomster kommer i år att vara cirka 60 miljoner euro när staden år 2020 fick cirka 76,5 miljoner euro i statsandelar. Statsandelarna minskar huvudsakligen därför att coronastöden av engångskaraktär uteblir och samtidigt ökar Borgås utjämningsavdrag i utjämningssystemet för statsandelarna.

Årsbidraget var efter årets andra kvartal cirka 34,6 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat cirka 23,1 miljoner euro. Utfallet av stadens årsbidrag och resultat kommer ungefär att vara det som budgeterades.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.