Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 31.5.2021

Samarbetsavtal för kommunerna i Helsingforsregionen 2021

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att Borgå stad godkänner ett samarbetsavtal och blir en partnermedlem i Helsingforsregionens samarbetsmöte i enlighet med avtalets villkor.

Samarbetsorgan Helsingforsregionens samarbetsmöte som bildas av kommunerna i Helsingforsregionen har i sitt möte 11.5.2021 beslutat att godkänna avtalet gällande samarbetsmötets verksamhet. Följande städer och kommuner hör till samarbetsorganet:
Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Träskända, Nurmijärvi, Tusby, Kervo, Mäntsälä, Borgnäs, Hyvinge, Kyrkslätt, Vichtis och Sibbo.

I avtalet godkänns Borgå, Lojo och Sjundeå som samarbetsmötets partnermedlemmar.

När avtalet träder i kraft har Borgå rätt som samarbetsmötets partnermedlem att delta i möten av Helsingforsregionens samarbetsmöte samt i möten av beredningskåren för kommun- och stadsdirektörerna. Ändå deltar partnerkommunerna inte i beredning och fattande av beslut som gäller markanvändning, boende och trafik dock ett undantag är Sjundeå som är HRT:s medlemskommun och kan därför delta i trafiksystemplanering.

Avtalet träder i kraft när städer och kommuner som är parter i avtalet har godkänt avtalet. Detta avtal ersätter det tidigare samarbetsavtalet för kommunerna i Helsingforsregionen från år 2005 och är i kraft tills vidare.

Helsingforsregionens samarbetsmöte är ett samarbetsorgan för avtals- och partnerkommunernas ledande förtroendevalda. Samarbetsmötet sammanträder regelbundet och behandlar ärenden som har en stor regional betydelse. På föredragning kan samarbetsmötet behandla alla ärenden som hör till kommunens verksamhetsområde. Som samarbetets mål är särskilt markanvändning, boende och trafik, regionens gemensamma intressebevakning samt vid behov regionala tjänster.

Möjligheten att i framtiden delta i samarbetsmötets verksamhet som en partnermedlem erbjuder betydligt bättre förutsättningar för Borgå att delta i beredning av projekt med stor regional betydelse. Via samarbetsmöten kan Borgå delta i regional intressebevakning genom att fastställa dess innehåll och särskilt genom att njuta av fördelar som gemensam intressebevakning ger.

Reservering och överlåtelse av en bostadstomt, Borgåporten

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att Borgå stad reserverar och säljer tomt 1 i kvarteret 460 i stadsdelen 22 i Borgå (638-22-460-1) till YIT Suomi Oy. Köpepriset är 700 000 euro vartill det tas ut styckningskostnader.

Innan köpebrevet undertecknas ska köparen till byggnadstillsynen sända sådana byggplaner som byggnadstillsynen kan godkänna. YIT Suomi Oy kan göra det slutliga köpet för sin egen räkning eller räkning för ett eller flera bolag som bildas eller för räkning av en part som YIT Suomi Oy bestämmer. Reserveringen och försäljningsbeslutet gäller i 8 månader efter att detta beslut har vunnit laga kraft. Staden tar ut en reserveringsavgift på 6000 euro efter att detta beslut har vunnit laga kraft.

YIT Suomi Oy har begärt att Borgå stad till bolaget reserverar tomt 1 i kvarteret 460 i stadsdelen 22 i Borgå för planering och byggande av flervåningshus. YIT Suomi Oy motiverar reserveringen med att förutsättningarna för byggande på tomten ska utredas genom planering under reserveringstiden.

Tomten ligger på adressen Rådmansgatan 5, på ett kvartersområde för flervåningshus som i detaljplanen anvisas med namnet Borgåporten norra. Byggrätten på tomten är 2000 m2-vy och det maximala våningsantalet är sex. Tomtens areal är 1688 m². Tomtens västra kant ska beläggas med servitut för gång till busshållplatsen. Gång till hållplatsen på Västra Mannerheimleden kan inte ordnas på annat sätt.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.