Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 4.4.2022

Ändringar i affärsverket Kungsvägens arbetshälsas verksamhet efter år 2023

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna slutsatserna i utredningen om produktionen av företagshälsovårdstjänster i Östra Nyland och föreslå stadsfullmäktige att bolaget bildas.

Syftet med bolaget är att producera företagshälsovårdstjänster för Borgå stad, Sibbo kommun och Östra Nylands välfärdsområde.

Stadsdirektören befullmäktigades att upprätta dokumenten om bildande av bolaget. Bolagets kapitalbehov, aktieägaravtalet, villkoren för aktieemissionen och övriga dokument om inledande av bolagets verksamhet och bolagets förvaltning sänds separat för beslut när Sibbo kommun och Östra Nylands välfärdsområde för sin del har fattat principbeslut om bildande av bolaget. Efter detta sänds frågor som gäller bildandet av bolaget till stadsfullmäktige för beslut.

Mikaela Nylander, Kevin Servin ja Frida Sigfrids deltog inte i behandlingen av ärendet.

Uppdatering av stadsstrategin

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt återremittera ärendet för ny beredning.

Stadens organisationsförändring

Stadsstyrelsen förde en diskussion om organisationsreformen och den föreslagna organisationsmodellen och gav vägledning för den fortsatta beredningen av reformen.

Val av stadens representanter till bolag och sammanslutningar

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå sina representanter till bolagens och sammanslutningarnas styrelser.

Stadsstyrelsen valde följande representanter till HPK Palvelut Oy:s styrelse:

  • finansdirektör Henrik Rainio, ordförande
  • personaldirektör Anu Kalliosaari
  • utvecklingsdirektör Charlotta Grönqvist

Stadsstyrelsen väljer senare representanter till Borgå Energis, Event Facktorys och Borgå Folkakademis styrelser.

Val av representanter till till Sydkustens landskapsförbund r.f:s förbundsmöte

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt välja tre representanter och deras ersättare till Sydkustens landskapsförbund r.f:s förbundsmöte.

  • Malin Lönnroth, ersättare Frida Sigfrids
  • Jan Nyström, ersättare Ove Blomqvist
  • Gunilla Partanen, ersättare Brita Andersson

Personalrapport 2021

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna personalrapporten för år 2021 och sända den till stadsfullmäktige för kännedom.

Frigörande av rörelsekapital från lösegendom

Stadsstyrelsen beslutade efter omröstning godkänna Hanna Lönnfors förslag. Lönnfors föreslog att staden inte ingår ett leasingavtal.

I omröstningen vann Hanna Lönnförs förslag över tf stadsdirektörens förslag med rösterna 11 (Elin Blomqvist-Valtonen, Nea Hjelt, Tuuli Hirvilammi, Anette Karlsson, Bodil Lund, Ilkka Luusua, Hanna Lönnfors, Sami Ryynänen, Nina Uski, Matti Valasti, Jorma Wiitakorpi) – 2 (Johnny Holmström, Johan Söderberg). Tf stadsdirektören förslog att ”stadsstyrelsen beslutar frigöra driftskapital genom att sälja social- och hälsovårdssektorns hjälpmedel till Nordeas finansieringsbolag via en finansieringsleasinglimit. Hjälpmedlen säljs till finansieringsbolaget 1.5.2022 mot ett eurobelopp som preciseras före avtalstidpunkten (uppskattning 0,5 milj. €). Om användningen av hjälpmedel ingås ett leasingavtal (24-36 mån.) genom vilket hjälpmedlen hyrs åter till social- och hälsovårdssektorns bruk.”

Mikaela Nylander, Kevin Servin ja Frida Sigfrids deltog inte i behandlingen av ärendet.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.