Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 6.9.2021

Utnämning av representanter till Borgå Folkakademin Ab:s styrelse

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt utnämna fyra förtroendevalda till representanter till Borgå Folkakademin Ab:s styrelse. De ska föreslås till Borgå Folkakademi Ab:s styrelse vid bolagsstämman 8.9.2021.

  • Torbjörn Blomqvist, ordförande
  • Mikael Söderström
  • Ronja Roms
  • Bodil Lund

Förfrågan till Finlands kommuner, reformen arbets- och näringstjänster 2024

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt ge ett svar till förfrågan som gäller överföringen av arbets- och näringstjänster till kommunerna.

Borgå stads svar (på finska)

Regeringen har beslutat att fortsätta förberedelser av överföringen av arbets- och näringstjänster till kommunerna. När reformen bereds bestäms det bl.a. vilka tjänster som ordnas lokalt och vilka centraliserat, hur den sporrande finansieringsmodellen för kommunerna i fortsättningen fungerar och hurdana datasystem- och helhetsarkitekturkonstruktionerna och konstruktionerna för kunskapsledning i det nya servicesystemet blir.

Arbets- och näringsministeriet kartlägger landets alla kommuners synpunkter på reformens delområden. Ministeriet utreder med hjälp av en förfrågan kommunernas utsikter till år 2024 och färdigheter att ta över ansvaret för ordnande av sysselsättningsuppdragen ensamma eller i samarbete med andra kommuner. Dessutom önskas det synpunkter på vad man i reformen särskilt borde beakta ur kommunernas synvinkel för att vi kan sköta ansvaret för ordnande av arbets- och näringstjänster.

Borgå stads utlåtande om ändring av lagen om kommunernas garanticentral

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt ge finansministeriet ett utlåtande om utkastet till regeringens proposition som gäller ändring av lagen om Kommunernas garanticentral.

Genom propositionen ska garanticentralslagen ändras så, att garanticentralen kan bevilja garantier till sådan medelsanskaffning av Kommunfinans Abp med vilken finansieras välfärdsområden som inrättas i vårdreformen.

Borgå stad anser att propositionen om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral i flera hänseenden är problematisk.

Utlåtandet(på finska)

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.