Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 8.5.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Rapport 1/2023 om uppföljning av ekonomi och verksamhet

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att anteckna rapporten om uppföljning av ekonomi och verksamhet 1/2023 för kännedom och skicka den vidare till stadsfullmäktige för kännedom.

Godkännande av entreprenören för totalentreprenaden som gäller Bjurböle daghem

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna entreprenaden i Bjurböle daghem och befullmäktigade lokalitetsdirektören att underteckna den.

Bjurböle daghem på Kråkövägen byggs om. Den nya daghemsbyggnaden byggs bredvid den befintliga byggnaden som används tills den nya byggnaden är färdig. Gårdarna och ombyggnaderna på dem anläggs under sommarlovet 2024. Arbetena som gäller gården ingår inte i entreprenaden utan de utförs separat.

I konkurrensutsättningen kom det ett anbud från Elementit-E Oy, 3 981 196,00 euro (moms 0 %).

För investeringen har det reserverats ett anslag på 3 700 000 euro (moms 0 %). Att entreprenadanbudet har överskridit anslaget beror huvudsakligen på ökade byggkostnadsindex (cirka 200 000 euro) samt på räntekostnader (cirka 200 000 euro) i anslutning till återköpsförbindelsen.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslöt stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.