Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 1.11.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Vinterförvaringsområdet i Hammars båthamn avvecklas från och med vintersäsongen 2023–2024

Kommunteknikchefen fattade den 26 mars i år ett tjänsteinnehavarbeslut angående en avveckling av vinterförvaringsområdet i Hammars båthamn. Med anledning av detta beslut lämnades det emellertid in fyra yrkanden med begäran om omprövning, vilka stadsutvecklingsnämnden godkände 16.8.2022 på grund av ett procedurfel.


Felet berodde på att de berörda inte hade beretts tillfälle att yttra sig i frågan. Det nya samrådet bar frukt och staden fick in bemötanden av sex båtplatsinnehavare. Efter samrådet behandlade stadsutvecklingsnämnden 6.9.2022 det nya tjänsteinnehavarbeslut som fattats i ärendet och stannade för att utnyttja sin övertagningsrätt.


Efter det mötet gavs de som har gräns till vinterförvaret möjlighet att yttra sig, och brevet om samråd skickades till fastighetsägarna 27.9.2022.


På basis av den diskussion som förts den 6 september beslutade nämnden den 1 november att den plogade delen av strandområdet bör vidgas och att man bör försöka hitta alternativ då det gäller utökningen av antalet parkeringsplatser för bilar. Platserna för vinterförvaring tas ur bruk enligt de kriterier som lagts fram i tidigare beslutsförslag. Det ska ske från och med vintersäsongen 2023–2024.

Grunderna för fastställande av arrendet för kafé-restauranger på östra strand blir marknadsbaserade

Stadsutvecklingsnämnden beslutade att justera det arrende som erläggs av kafé-restaurangerna inom detaljplaneområdet Åstranden i Empirestadsdelen på Borgå ås östra strand så att det fastställs utifrån nivån på det marknadsbaserade arrendepriset.


Arrendet för den tilläggsareal för servering som arrenderats ut efter anbudsförfarandet har uppgår till det av nämnden fastställda arrendepriset, som för närvarande är 13,5 €/m2/a.


Kari Pauloaho föreslog att ärendet återremitteras till ny beredning men fick inget understöd, varvid förslaget förföll. Pauloaho lämnade avvikande åsikt gällande beslutet.

Borgå slår på många sätt vakt om stadens biologiska mångfald

Mika Varpio föreslog i en fullmäktigemotion 17.8.2022 att det skulle upprättas en konkret handlingsplan i syfte att bevara och värna naturens biologiska mångfald.


Stadsutvecklingsnämnden beslutade vid sitt möte den 1 november föreslå stadsstyrelsen att man skulle besvara motionen bland annat genom att lyfta fram följande omständigheter: Ett topptema i Borgås nya stadsstrategi är klimatinsatsernas stad, där bland annat naturens mångfald och skogarna lyftes fram på ett lite annorlunda sätt än förut. Dessutom ska staden uppdatera sitt klimatprogram år 2023. I samband med uppdateringen av programmet betonas särskilt sådana konkreta åtgärder som främjar verkställandet av strategin. Det innebär bland annat åtgärder med vilka naturens mångfald bevaras och värnas. Utöver det ovan nämnda fortsätter staden att i sitt vanliga arbete beakta naturen och dess mångfald.


Dessutom har biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz i enlighet med stadsstyrelsens beslut 15.8.2022 i september tillsatt en arbetsgrupp som ska styra arbetet med stadens skogsprogram och skogsplanering. Gruppen, som ska komma i gång under hösten 2022, har till uppgift att våren 2023 utarbeta en särskild skogsplan för staden.

Övriga ärende

Nämndens övriga beslut var i överensstämmelse med föredragningen samt enhälliga.