Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 16.6.2020

Svar på fullmäktigemotion om avgiftsfri parkering i centrum

Jarmo Grönman, understödd av Ritva Kilpirinne, föreslog att ärendet remitteras till beredning, varvid nämnden röstade om saken och beslut med rösterna 8 (Anita Spring, Kristel Pynnönen, Camilla Antas, Riitta Ahola, Christer Anderssson, Laura Karén, Mika Varpio och Mikko Valtonen) – 3 (Patrik Björkman, Ritva Kilpirinne ja Jarmo Grönman) fortsätta behandlingen av ärendet.

Mikko Valtonen, understödd av Anita Spring, föreslog följande svar om fulllmäktigemotionen:

Stadsutvecklingsnämnden beslutar föreslå för stadsstyrelsen att det som sägs ovan ges som svar på fullmäktigemotionen och att saken tas upp i samband med beredningen av programmet för hållbar utveckling och budgeten för år 2021.

Nämnden beslutade enhälligt att Valtonens förslag ges som svar på fullmäktigemotionen.

Jarmo Grönman lämnade följande protokollsanteckning. Patrik Björkman och Ritva Kilpirinne höll med:

Svaret på min motion är uppgjort på felaktiga uppgifter och borde därför ha remitterats till ny beredning.

Rättelseyrkande om omprövning av cykelfält på Ågatan

Stadsutvecklingsnämnden beslutade med rösterna åtta (Anita Spring, Kristel Pynnönen, Camilla Antas, Riitta Ahola, Christer Anderssson, Laura Karén, Mika Varpio och Mikko Valtonen) – tre (Patrik Björkman, Ritva Kilpirinne ja Jarmo Grönman) avslå begäran om omprövning som ogrundad. Jarmo Grönmans förslag, som understöddes av Patrik Björkman, om att rättelseyrkandet godkändes förlorade i omröstningen.

Jarmo Grönman lämnade följande protokollsanteckning och Patrik Björkman höll med:

Nämnden borde ha godkänt rättelseyrkandet eftersom företagarna och fastighetsägarna på Ågatan inte har blivit hörda under planeringen.

Detaljplanen för Kuusela skolan i Hammars godkändes

En anbudsförfarande för försäljning av tomten och skolan arrangeras på hösten. Man kan placera högst 12 bostäder kring skolan. Minihusen får vara 30 – 60 m2 -vy. 

Övriga ärenden 

Detaljplanen för östra ändan av Alexandersgatan avlägsnades från listan. 

De övriga nämndebesluten överensstämde med beredningen och var enhälliga.