Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 22.9.2020

Budget för år 2021 och ekonomiplan för åren 2022–2023

Stadsutvecklingsnämnden beslutade på förslag av Mikko Valtonen för sin del om följande tillägg och ändringar i budgetförslagets textdel: 

  • Tillägg till stycket om detaljplaneändringen för torget: Staden söker aktivt tillsammans med fastighetsägarna sådana lösningar med vilka hinder för byggandet kan snabbt slopas och de planerade byggprojekten i centrumområdet påbörjas.
     
  • Ett nytt stycke tilläggs efter delen Kommuntekniken: Utvecklingen av lekparkerna fortsätter enligt tidigare riktlinjer och det satsas speciellt på säkerhet. Vid utvecklingen av lekparkerna beaktas tillgänglighet. Det görs en utredning om lekparkerna. Ur utredningen framgår lekparkernas skick och den uppskattade tiden som parkerna ännu kan användas samt framtida underhållsåtgärder eller uppskattad tid då parken tas ur bruk. Avsikten med utredningen är att kommuninvånarna får information om de olika lekparkernas framtid.
     
  • Andra meningen i första stycket under rubriken ”Näringar, turism och marknadsföring” ersätts. Den nya meningen lyder enligt följande: Tyngdpunkten inom näringsverksamheten ligger på verkställigheten av stadens planmässiga och företagsbaserade näringspolitik, skapandet och upprätthållandet av nätverk med samarbetspartner samt näringspolitisk kommunikation och marknadsföring.
                         

Därtill beslutade nämnden på förslag av Patrik Björkman enhälligt att Borgå stad anställer en näringsombudsman redan år 2021. 

Till övriga delar godkände stadsutvecklingsnämnden för sin del förslaget till budget och ekonomiplan för åren 2021­–­­­2023 samt investeringsprogrammet för åren 2021–2027 enligt bilagan i föredragningslistan.

Ny behandling för ändring av detaljplan 524, Borgå Energi

Stadsutvecklingsnämnden godkände efter omröstning de ändringar som gjorts i detaljplanen samt bemötandena till utlåtandena och anmärkningarna och beslutade föreslå stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige att stadsfullmäktige godkänner detaljplanen för Borgå Energi i kvarteret 115 i stadsdelen 6.

Nämnden röstade först om Mika Varpios förslag om återremittering av ärendet och sedan om förkastande av planen. Riitta Ahola, Patrik Björkman, Jarmo Grönman, Christer Andersson, Laura Karén, Mikko Valtonen, Tom Ingelin, Sara Tallsten understödde föredragandens förslag och godkännande av planen medan Camilla Antas, Ritva Kilpirinne och Mika Varpio understödde återremittering och sedan förkastande av den.

Nämndens ordförande Kristel Pynnönen var jävig och deltog inte i behandlingen. Viceordföranden Jarmo Grönman fungerade som ordförande i detta ärende.

Övriga ärenden 

De övriga nämndebesluten överensstämde med beredningen och var enhälliga.