Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 24.3.2020

Detaljplaneändring vid Västra Mannerheimleden

Planeringsområdet ligger mellan Gamla Helsingforsvägen och Hornhattulavägen. Målet för detaljplanen är att skapa förutsättningar för att bygga ett serviceställe för trafiken där anslutningen till speciellt kollektivtrafiken är högklassig.

Stadsutvecklingsnämnden beslutade lägga fram förslaget till detaljplan 541 Infartsparkering och ABC enligt 27 § i MarkByggF och begär utlåtanden om förslaget enligt 28 § i MarkByggF i enlighet med programmet för deltagande och bedömning.

Kommunteknikens avgifter

Stadsutvecklingsnämnden beslutade enhälligt om punkt 2, arrendering av mark 1750, uthyrning av uterserveringsutrymmen, terasser eller motsvarande på centrala delarna under tiden 1.4 – 31.3:

Faktureringstiden är 5 månader per år i stället för 12 månader trots att terasserna får användas året om.

Nämnden godkände kommunteknikens avgifter till övriga delar.

Jarmo Grönman var jävig och deltog inte i behandlingen av ärendet.

Övriga ärenden 

Som extra ärende diskuterade nämnden om Borgå stadsutvecklingens och Posintra Oy:s åtgärder för att lindra konsekvenserna av Coronan för företagen och beslutade om ibruktagandet av dem. Staden informerar om detta i ett separat info. 

De övriga besluten överensstämde med beredningen.