Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 4.6.2024

Porvoon kaupungin tunnus.

Lidls planeringsreservering förlängdes med ett år

Stadsutvecklingsnämnden beslutade på sitt möte att förlänga den planeringsreservering som beviljats Lidl Suomi Ky. Den nu beviljade reserveringen gäller i ett år från den tidpunkt då detta beslut vunnit laga kraft.

Lidl Suomi Ky har sökt planeringsreservering av Borgå stad för området mellan Magistratsgatan, Magnus Erikssonsgatan och Borgmästargatan.

Planeringsreservering för objektet söktes första gången i juni 2023 och nu behandlades en förlängning av denna reservering. Enligt ansökan om planeringsreservering är avsikten att möjliggöra en mer fungerande enhet för dagligvaruhandel på området samt effektivera markanvändningen genom att även bygga boende på platsen. Den planerade affärsbyggnadens våningsyta har planerats till 2 500–3 000 kvadratmeter våningsyta, medan 9 000–15 000 kvadratmeter våningsyta har planerats för boende.

Trafikbolag för stads- och skärgårdstrafiken valdes för vinterperioden 2024–2025

Stadsutvecklingsnämnden beslutade välja Koiviston Auto Porvoo Oy som trafikbolag för delområde 1 och Kaj Forsblom Ab som trafikbolag för delområde 2 för stads- och skärgårdstrafiken i Borgå stad.

Staden bad i sin upphandlingsannons som publicerades 25.4.2024 om anbud på stads- och skärgårdstrafiken i Borgå stad för vinterperioden 2024–2025. Upphandlingen var indelad i två delområden. Det första delområdet omfattade stadstrafikens linjer 1, 2, 3, 4, 5, 7 och 14 samt som option linje 8. Det andra delområdet omfattade skärgårdstrafikens linjer S1, S2, S3 och S4.

På Borgå stads anbudsförfrågan lämnades två anbud inom tidsfristen 27.5.2024 kl. 13.00. Båda anbuden uppfyllde lämplighetskraven i anbudsförfrågan. Urvalsgrunden för anbuden var det lägsta totalpriset/delområde.

Upphandlingens uppskattade totala värde för delområde 1 är 2 729 444,31 euro – uppskattade biljettinkomster 900 000 euro, totalt 1 829 444,31 euro. För delområde 2 är det uppskattade totala värdet 571 612,16 euro – uppskattade biljettinkomster 180 000 euro, totalt 391 612,16 euro. Upphandlingens totala värde är 2 221 056,47 euro när de uppskattade biljettinkomsterna dragits av från summan. Vid beräkningen av upphandlingens totala värde har avdragits stadens uppskattade biljettinkomster på 1 080 000 euro.

Stadsutvecklingsnämnden beslutade att linje 8 som ingick som option i delområde 1 ingår i upphandlingen. Avtalet uppstår inte genom beslutet som fattas på mötet, utan ett separat avtal om upphandlingen ingås med det valda trafikbolaget. Avtalet träder i kraft när det har undertecknats för båda parternas del.

(Meddelandet har korrigerats 5.6.2024 kl. 09.27)

En entreprenör valdes för den nya anslutningen till landsväg 148

Stadsutvecklingsnämnden beslutade på sitt möte att välja E. M. Pekkinen Oy, som lämnade anbudet med det lägsta totalpriset, till entreprenör för Borgå stads totalentreprenad för landsväg 148 Nestevägen och Nyby anslutning. Upphandlingens värde är 2 196 657 euro. Avtalet uppstår inte genom beslutet som fattas på mötet, utan ett separat avtal om upphandlingen ingås med entreprenören. Avtalet träder i kraft när det har undertecknats för båda parternas del.

I en upphandlingsannons som publicerades 16.4.2024 bad staden om anbud för totalentreprenaden för landsväg 148 Nestevägen och Nyby anslutning. Föremålet för anbudsförfrågan ligger i stadsdelen Kullo och landsväg 148 Nestevägen är en nuvarande landsväg som ligger i ett vägområde som förvaltas av NTM-centralen.

Byggprojektet för anslutningen omfattar grundarbeten och byggande av vägkonstruktioner för Nestevägens norra anslutning. Dessutom omfattar projektet byggande av den första delen av Nyby anslutning till den del arbetet ännu är på hälft. Den uppskattade byggtiden för entreprenaden är 1.7.2024–31.5.2025.

På anbudsförfrågan lämnades sex anbud inom tidsfristen 15.5.2024 kl. 12.00. Alla anbud uppfyllde lämplighetskraven i anbudsförfrågan. Jämförelsegrunden för anbuden var det billigaste priset och det billigaste anbudet lämnades av E. M. Pekkinen Oy.

Övriga ärenden

Under behandlingen av paragraf sju ”beslut om planeringsbehov och undantagslov, Svinö” gjorde Hanna Virtanen följande motförslag: ”Ehdotan, että hyväksymme suunnittelutarveratkaisun sekä poikkeamispäätöksen. Tällä paikalla on kauan järjestetty k.o toimintaa ilman lupia. Nyt uudet omistajat ovat tarvittavat luvat ym hakeneet sekä nähneet huomattavasti vaivaa asian eteen, jonka alun alkaen paikkaa ostaessaan kuvittelivat olevan ok. Kukaan naapureista ei ole tähän päivään mennessä mitään vastaavaa halunneet järjestää, saatika lupia hakeneet. Meidän tehtävämme on mahdollistaa matkailua ja yrittämisen kehittämisen edellytyksiä. Katsomme, että voimme hyväksyä rakennusluvan ja hyväksymme poikkeamiset liitteenä olevan lupapäätöksen 638-2024-5019 mukaisesti.”

Förslaget understöddes av Pehr Sveholm och Timo Ågren (muntligt).

Ordföranden konstaterade att nämnden ska rösta mellan utgångsförslaget och motförslaget, eftersom det framställts förslag som avviker från utgångsförslaget. Ordföranden föreslog följande omröstning: utgångförslaget är “ja” och Hanna Virtanens motförslag “nej”.

För utgångsförslaget röstade fem (5); Antman Sofia, Mellin-Kranck Gia, Pynnönen Andersson Kristel, Laurila Mika och Ahola Riitta.

För Hanna Virtanens motförslag röstade fyra (4); Virtanen Hanna, Malin Pekka, Sveholm Pehr och Timo Ågren (muntligt).

Ordföranden konstaterade att utgångsförslag vann med rösterna fem (5) – fyra (4). Behandlingen avslutades. I röstningen gavs en muntlig röst.

Nämndens övriga beslut var i överensstämmelse med föredragningen och enhälliga.