Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 7.2.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Planändringen för Mosskärrsvägen i Finnby godkändes

Stadsutvecklingsnämnden godkände detaljplaneändringen för Mosskärrsvägen i Finnby.


Med ändringen av detaljplanen blir det möjligt att bredda gatuområdet för Mosskärrsvägen till 14,5 meter och att ändra tomtindelningen. Ändringen av tomtindelningen berör fyra tomter och med den klargörs körningen till den privata tomten. Planändringen stöder bildandet av grundvatten, eftersom det i bygganvisningarna ges anvisningar för infiltrering av dagvatten och det har reserverats utrymme för infiltrering i både gatu- och kvartersområdet.

Begäran om omprövning av vinterförvaringen i Hammars båthamn avslogs

Stadsutvecklingsnämnden avslog de begäran om omprövning som gällde vinterförvaringen av båtar i Hammars.


Flera fastighetsägare ansåg att Borgå stad inte hade hört dem vid beredningen av beslutet om vinterförvaringen. Enligt de fastighetsägare som begärde omprövning stred förfarandet mot god förvaltning och de ansåg att föredragande har varit jävig.


Stadsjuristen har satt sig in i begäran om omprövning och konstaterat att beredningen har följt lagen och att det inte finns orsak att ändra nämndens beslut. Med dessa motiveringar avslog nämnden begäran om omprövning.

Övriga ärenden

Nämndens övriga beslut var likaså i överensstämmelse med föredragningen samt enhälliga.