Hoppa till innehåll

Stadsutveclingsnämndens beslut 15.8.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Nämnden återremitterade Marens badstrand för ny beredning

Stadsutvecklingsnämnden understödde inte föredragandens beslutsförslag, enligt vilket föredraganden inte stödde att Marens återinföring av Marens badstrand. Nämnden återremitterade beredningen av Marens badstrand.

Nämnden ansåg att Marens strand ska göras till en badstrand som uppfyller minikraven för badstränder så förmånligt och snabbt som möjligt. Likaså önskade nämnden att miljön på området snyggas upp för rekreationsbruk.

Förslaget om en simsstrand på Maren behandlades av nämnden på grund av Mika Varpios fullmäktigemotion 3.4.2023. Varpios motion undertecknades på våren av åtta andra fullmäktigeledamöter. Motiveringarna i motionen var bl.a. att Borgå i närheten av centrum saknar en allmän, som tjänar både lokala invånare samt turister.

I nämndens utlåtande har man inte sett grunder för Wilenius Båtvarv ry:s besvär i anslutning till anbudsförfarandet i gästbåtshamnen

Stadsutvecklingsnämnden beslutade vid sitt möte att Wilenius Båtvarv ry:s besvär i anslutning till Borgå stadsutvecklingsnämnds beslut 11.4.2023 § 52 till alla delar skall avslås.

Helsingfors förvaltningsdomstol hade begärt Borgå stadsstyrelse att begära nämndens utlåtande angående de besvär som anförts av Wilenius Båtvarv ry med anledning av Borgå stads stadsutvecklingsnämnds beslut 11.4.2023 (§ 52). Genom sitt beslut vid mötet i april avslog Borgå stadsutvecklingsnämnd Wilenius Båtvarv ry:s begäran om omprövning av nämndens beslut 13.12.2022 (§ 218). Genom beslutet i fråga slog stadsutvecklingsnämnden fast valet av vinnande anbud i anbudsförfarandet om gästhamnen vid Västra åstranden. Enligt beslutet utgick Telakka Porvoo Borgås anbud som vinnare i anbudsförfarandet om gästhamnen vid Västra åstranden på basis av de poängtal som anbudet erhållit i överensstämmelse med expertbedömningarna.

I de besvär som anförts av Wilenius Båtvarv ry hävdas att nämnda beslut har fattats i strid med reglerna för konkurrensutsättningen och att det strider mot förvaltningslagen. Föreningen kräver också att förvaltningsdomstolen upphäver det överklagade beslutet. Föreningens besvär motiverades bl.a. med att konkurrensutsättningen strider mot reglerna och mot förvaltningslagen.

I sitt utlåtande anser Borgå stads stadsutvecklingsnämnd dock att det inte i besvären kommit fram omständigheter som skulle stöda ändringssökandes krav.

50 000 euro i kommunalt skärgårdsbidrag för diverse projekt genom beslut av nämnden

Vid sitt möte beslutade nämnden om de kommunala skärgårdsbidragen för år 2023.

Sektorn för stadsutveckling i Borgå stad stöder utveckling och samhörighet i stadens skärgårdsområden genom att bevilja kommunala skärgårdsbidrag. Det kommunala skärgårdsbidraget kunde sökas både av privatpersoner, registrerade föreningar och olika arbetsgrupper. År 2023 var det möjligt att ansöka om kommunalt skärgårdsbidrag för förbättring av skärgårdens bestående infrastruktur samt andra projekt som främjar boende, tillgänglighet och konkurrenskraft i skärgården. Ansökningstiden var juli månad och totalt delades 50 000 euro ut till projekt.

Bidrag delades ut till projekt som syftade bland annat till att renovera ungdomslokaler och broar samt utvidga en båtramp.

Övriga ärenden

Nämndens övriga beslut var likaså i överensstämmelse med föredragningen samt enhälliga.