Hoppa till innehåll

Strukturmodellen Två stationer – en stad blev Borgåbornas favorit

På hösten 2022 presenterade Borgå stad strukturmodellerna för den nya delgeneralplanen för de centrala stadsområdena på olika plattformar och vid olika evenemang. Strukturmodellen Två stationer – en stad blev en klar favorit i alla enkäter och vid alla evenemang.

Porvoo.

Majoriteten av dem som besvarade webbenkäten ansåg att strukturmodellen Två stationer – en stad är det bästa alternativet antingen ensamt eller därefter i kombination med andra strukturmodeller. De övriga strukturmodellerna var klart mindre populära.
”Modellen Två stationer – en stad är den mest balanserade och jämlika modellen för dem som bor och arbetar i olika delar av Borgå.”
”Man måste tänka långsiktigt. Två stationer betjänar kommuninvånarna bättre än en. Detta stöder också Borgås attraktion som bosättningsort.”
Också i enkäten som riktades till ungdomar var Två stationer – en stad det populäraste alternativet, fast inte med så stor skillnad som i enkäten för vuxna. Också bland remissinstanserna var Två stationer – en stad det klart populäraste alternativet som grund för det fortsatta arbetet med planen.
Dessutom stödde responsen som mottogs från invånarna vid evenemangen på Konstfabriken och torget åsikterna i webbenkäterna.
Ur de övriga strukturmodellerna fick modellerna Kungsportens uppblomstring och Nya grannar varierande respons och understöd. Modellen Expansion av stora mått ansågs istället upprepade gånger vara det svagaste alternativet både bland åsikterna och i utlåtandena.

Mycket respons på strukturmodellerna

Interaktions- och deltagandearbetet i strukturmodellskedet av delgeneralplanen för de centrala stadsområdena i Borgå samlade under hösten 2022 rikligt med respons från aktiva stadsbor och andra intressenter.
– Inom stadsplaneringen är vi mycket nöjda med den rikliga och mångsidiga respons som vi i detta skede fått på planarbetet. Responsen ger stadsplaneringen viktig färdkost för det fortsatta planeringsarbetet, och vi är tacksamma för stadsbornas entusiastiska deltagande i delgeneralplanen, konstaterar generalplanechef Maija-Riitta Kontio.
Den nya delgeneralplanen för de centrala stadsområdena ersätter delgeneralplanen för de centrala områdena som godkändes 2004.

Stadsborna delaktiggjordes på många sätt

Strukturmodellerna för delgeneralplanen för de centrala stadsområdena samt konsekvensbedömningen av dem fanns till påseende på stadens webbplats och i servicekontoret Kompassen den 14 september till den 31 oktober 2022.
Totalt 318 personer besvarade webbenkäten och allt som allt gav 388 personer en åsikt. Utöver den omfattande webbenkäten erbjöd staden ungdomarna en möjlighet att svara på en kortare webbenkät. Totalt 66 personer besvarade denna enkät. Dessutom fick staden officiella utlåtanden om strukturmodellerna från sammanlagt 23 aktörer.
Utöver enkäterna delaktiggjordes Borgåborna genom att strukturmodellerna för delgeneralplanen presenterades vid evenemang som var öppna för alla på Konstfabriken och Borgå torg i september 2022. Dessutom presenterade stadsplaneringens experter strukturmodellerna både för ungdomsfullmäktige och äldre- och handikappråden samt för företagarna i Borgå i september–oktober 2022.

Planeringsarbetet fortsätter mot ett planutkast

Utifrån den respons som emottagits fortsätter bedömningen och jämförelsen av strukturmodellerna i fullmäktiges workshop i maj 2023, och för beslutsfattandet bereds ett förslag till modell eller en kombination av modeller och andra utvecklingsriktlinjer, utifrån vilket arbetet med delgeneralplanen fortsätter och ett planutkast utarbetas. Också i detta skede av planarbetet har Borgåborna möjlighet att delta i planeringsarbetet: Det är möjligt för alla Borgåbor att kommentera planutkastet under vintern 2023–2024.