Hoppa till innehåll

Svara på enkäten om kollektivtrafik – vad tycker du om ruttförslagen?

Följande skedet i utvecklandet av Borgå kollektivtrafik är att kommentera utkastet till linjenätet. Det har för Borgå kollektivtrafik gjorts ett förslag för 14 linjer inklusive deras tidtabeller. Man kan kommentera linjenätet på kollektivtrafikenkäten fram till den 23 juli.

Den första kollektivtrafikenkäten ordnades i april 2023.

– Utkastet till linjenätet är gjort utgående från över 2000 svar på den första kollektivtrafikenheten. Vi fick många bra tankar och önskemål från Borgåborna. Även passagerarstatistiker, invånarantalet i olika områden och tjänsternas placering har påverkat på utkastet till linjenätet, berättar trafikplanerare Matias Leinonen.

– Det lönar sig att noggrant bekanta sig med utkastet till linjenätet och att i svaren berätta om rutterna och tidtabellerna i utkastet betjänar den egna eller familjemedlemmars rörlighet. Rutterna omarbetas ännu på basis av svaren, berättar Leinonen.

Enkäten kan besvaras 21.6–23.7.2023. Utöver den elektroniska blanketten kan man också svara på papper i Kompassen och i biblioteken.

Bekanta dig med utkastet till linjenätet med hjälp av enkäten

Det lättaste sättet att bekanta sig med utkastet till linjenätet är med hjälp av enkäten. I enkäten kan man berätta sin åsikt om en eller flera linjer. Alla linjer är utritade på kartan. Uppgifter om linjens tidtabeller blir synliga genom att välja ”ja” för att kommentera på den ifrågavarande linjen.
Det är också möjligt att bekanta sig med utkastet till linjenätet genom att läsa material som finns i pdf-format.

På basis av enkätens resultat förbereds linjenätet för konkurrensutsättning. Målsättningen är att bussarna börjar köra enligt det nya linjenätet under hösten 2024.

Enkät om kollektivtrafik:

Utkast till linjenätet 2024

  • I materialet presenteras kollektivtrafiklinjerna och deras tidtabeller för vintersäsongen från hösten till våren.
  • Flera linjer betjänar en del av de tätaste bebodda områdena. Utkastet innehåller inte anropsstyrd trafik, servicetrafik eller beställningstrafik för skolelever utan endast kollektivtrafik som kör regelbundna rutter enligt tidtabeller. Förutom de linjer som presenteras här kompletteras utbudet av den kommungränsöverskridande och för alla öppna NTM-trafiken samt den marknadsstyrda kollektivtrafiken exempelvis till Helsingfors. Deras rutter och tidtabeller behandlas inte i denna enkät.
  • Avsikten är att servicen under vardagarnas tystare tid och lördagstrafiken ska kompletteras med beställningstrafik utöver de linjer som planerats i detta utkast.
  • Detta utkast till linjenät gäller inte den tidtabellsenliga trafiken i riktning Sondby, Tirmo, Vålax och Ebbo. Målet är dock att utvidga beställningstrafiken till att även betjäna dessa områden på kvällar och lördagar.
  • I enkäten behandlas inte heller Sköldviks arbetsresetrafik.
  • Utkastet har 14 linjer, som är hittills numrerade i utkastet med koderna 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18 och 19.