Hoppa till innehåll

Tillgängligheten till naturobjekt i nationalstadsparken i Borgå förbättras

Miljöministeriet har beviljat understöd totalt 548 520 euro för att förbättra motions- och rekreationsmöjligheterna i nationalstadsparken i Borgå samt möjligheter att komma till närnaturen.

Miljöministeriet har beviljat understöd totalt 548 520 euro för att förbättra motions- och rekreationsmöjligheterna i nationalstadsparken i Borgå samt möjligheter att komma till närnaturen.

 Understöd beviljades för två projekt: För iståndsättning av friluftsleden i närområdet Porvoon Länsiranta – Norra spetsen av Emsalö 465 620 euro och för historiska utsiktsplatser vid strandleden i Borgå 82 900 euro. Stadens olika sektorer förverkligar projekten i samarbete under år 2021.

Tillgängligheten till närnaturen och viktiga sevärdhetsobjekt främjas genom att rekreationsrutterna och de konstruktioner som hör till dem iståndsätts. 

– Målet är att skapa upplevelsemässiga ringvägar för gång- och cykeltrafik samt att underlätta tillgången till närmiljön och sevärdhetsobjekt för rörelsehindrade. Längs rutten förbättrar man sträckor i dåligt skick, gör viloplatser och till de delar som saknas kompletterar man belysningen på hela rutten, berättar stadsträdgårdsmästaren Mikko Kaunisto.

– Det största understödet i euro söktes och kom för slutförande arbeten av Alexparken, som annars kunde ha genomförts först efter flera år. Således kommer västra åstranden att få det för åstranden värdiga utseendet, gläder sig Mikko Kaunisto.

Inom ramen för projekten planeras och genomförs skyltar och annat material, såsom broschyrer och webbplatsens innehåll. Längs rutten finns det över 20 objekt och skyltar för dessa: naturobjekt, idrottsplatser, sevärdheter och andra tjänster. 

Tillgänglighet till utsiktsplatser förbättras

Iståndsättning av utsiktsplatser utförs vid sex platser: Borgbacken, Näsebacken, folkparken i Kokon, Tornberget och Telegrafberget. Stigar och trappor som leder till utsiktsplatser iståndsätts och man där finns också skyltar med uppmaning att gå på stigar och inte i områden som slits lätt. I Ruskis-området iståndsätts dessutom spänger som leder till fågeltornet.

– i Borgå har utsiktsplatserna en exceptionellt lång historia, och deras kulturhistoriska värde är stort utöver naturvärdena. Så här i början av märkesåret Borgå 675 är det fint att vi har möjlighet att iståndsätta dem både för invånarna och besökarna, berättar Anne Rihtniemi-Rauh från stadsplaneringen.

– Utsiktsplatserna vid kusten var platser för signaleldar för havsfarleden till Borgå i århundraden. I slutet av 1800-talet ökade användningen av dem för rekreation i och med fritiden och turismen. Tallskogen i Näsebacken och Borgbacken var populära promenadplatser. Samtidigt blev beskådande av landskap från de höga platserna populärt. Berget vid folkparken i Kokon hade en utsiktsplats och ett utsiktstorn byggdes också på strandklippan till Gammelbacka gård. Också Telegrafberget i Haiko är ett populärt utsiktsberg. Platsen har fått sitt namn från en telegrafstation som verkade på berget några år under Krimkriget på 1850-talet, beskriver Rihtniemi-Rauh. Friluftsleden i närområdet Porvoon Länsiranta – Norra spetsen av Emsalö

Leden: Gångbro-Alexpark– Konstfabrikens strandpark – Konstfabriken – Västra åstranden – åkanten – folkparken i Kokon (Kokonudden) – Uddasvägen – Stranden i Hammars – Skogstigen – Aspdungestigen – kantstig för Telegrafbergets naturskyddsområde – Haikovägen, konditionsbanan i Haiko och parkgången – Sotarevägen – Haikovägen – Tolkisvägen – ”vägen till Dansholmen” – Kuggen – Emsalö bro – norra spetsen av Emsalö. Totalt: 14 km.

Mera information om miljöministeriets understöd för utvecklingsprojekt för stadsparker: Pressmeddelande 18.12.2020