Hoppa till innehåll

Underlättandet av kompletterinsgsbyggandet i centrumområdet förlängs med tre år

Stadsstyrelsen behandlar vid sitt möte 20.11.2023 en förlängning på tre år av beslutet från 2021 att lindra villkoren i markanvändningsavtalen i Borgå centrum.

Polkupyöräilyä Porvoon keskustassa.

Med lindringar vill Borgå stad för sin del underlätta kompletteringsbyggandet i centrum. Lindringen betyder att staden tar ut ersättning av markägaren endast för kostnaderna för utarbetandet av detaljplanen samt för de direkta genomförandekostnader som orsakas staden på grund av planändringen, t.ex. eventuella flyttningar av rör, ifall markägaren förbinder sig att bygga en bostads- eller affärsbyggnad enligt detaljplaneändringen inom fem år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.
Före lindringarna har staden tagit ut 40 procent av värdet på den nya byggrätt som en detaljplaneändring medfört för markägare i centrum.

Beslutet om lindringar från år 2021 gäller till 31.12.2023. Enligt det nya förslaget förlängs lindringarna till 31.12.2026. Förmildringarna gäller området som huvudsakligen gränsar till Näse begravningsplats, Gamla Borgå, Sibeliusbulevarden, Gammelbackavägen och i söder till Jonasbacken och Kokon.

– I centrumområdet pågår detaljplaneändringar där lindringarna kan utnyttjas. Situationen inom bostadsbyggandet är verkligen utmanande just nu, så att fortsätta lindringen är ett sätt för staden att bidra till byggandet, säger tomtchef Pekka Söyrilä.