Hoppa till innehåll

Utredning av bro för gång- och cykeltrafik på Mannerheimgatan blivit färdig

Utredningen av en separat bro för fotgängare och cyklister på Mannerheimgatan har blivit färdig. Ärendet presenteras för stadsutvecklingsnämnden som ett av aktuella ärenden tisdagen den 19 mars.

– Ännu är det inte tid för beslut. Vi vill dock i detta skede delge nämnden den färska utredningen, betonar stadsutvecklingsdirektör Dan Mollgren.

– Den nuvarande cykelvägen är inte bra, eftersom det på den smala körbanan utöver bilar går till exempel bussar och räddningsfordon och det inte finns någon separat cykelbana eller cykelkörfält, påpekar Mollgren.
Personbilstrafiken på bron är betydande, över 16 000 bilar per dygn. Bron är också huvudleden för bussarna och räddningsfordonen från Kungsporten till centrum.

I samband med detaljplanen Parkgata I, som gör det möjligt att utveckla området vid Västra Mannerheimleden, fattade man inga beslut om lösningar gällande bron på Mannerheimgatan. I den allmänna planen för gatan fanns det två alternativ till bron: nuvarande 2+1 bilkörfält eller separata cykelkörfält. Med detaljplanen är det också möjligt att bygga en separat bro för fotgängare och cyklister.
– I takt med att planeringen framskred lyfte man kraftigare fram idén om en separat bro för fotgängare och cyklister, och man lät göra en separat utredning av detta, berättar Mollgren.

Utredningen rekommenderar en låg lyftbro som lösning

Syftet med broutredningen var att undersöka, hurdana möjligheter det finns att bygga en separat bro för fotgängare och cyklister som skulle erbjuda en smidig cykelrutt från Borgå parkgata över ån till centrum.

Ett ytterligare mål var att skapa en tillgänglig förbindelse mellan östra och västra stranden av Borgå å. I arbetet undersöktes fyra utkast, av vilka två lösningar var lyftbroar med två olika underfartshöjder och två var fasta broar.
Den färdiga utredningen rekommenderar en låg lyftbro för den fortsatta planeringen. I detta alternativ skulle båtar över 2,7 meter vänta på att bron ska öppnas. Kostnader för byggande av detta alternativ skulle uppgå till cirka en miljon euro.
– Enligt utredningen skulle en sådan bro bäst uppfylla kraven både i fråga om cykeltrafiken längs Mannerheimgatan och tillgänglig övergång över Borgå å. I ett sådant alternativ borde man naturligtvis noga överväga hur öppnande av bron ska ordnas för att säkerställa en smidig sjötrafik, konstaterar Dan Mollgren.
Detta alternativ skulle också beakta en eventuell förnyelse av bron på Mannerheimgatan i framtiden och att den även då på ett ändamålsenligt sätt skulle betjäna trafiken mellan Borgå ås stränder.