Hoppa till innehåll

Utredning om förvaltningsstrukturen: Borgånejdens musikinstitut och Borgå konstskola bildar en konstläroanstalt

I kultur- och fritidstjänsternas utredning om förvaltningsstrukturen har man kommit fram till en modell där Borgånejdens musikinstitut och Borgå konstskola skulle bilda en gemensam konstläroanstalt.  Medborgarinstitutet KoMbi ingår inte i modellen. Konstläroanstalten skulle ha en gemensam förvaltning. Reformen skulle träda i kraft 1.1.2022.

I kultur- och fritidstjänsternas utredning om förvaltningsstrukturen har man kommit fram till en modell där Borgånejdens musikinstitut och Borgå konstskola skulle bilda en gemensam konstläroanstalt.  Medborgarinstitutet KoMbi ingår inte i modellen. Konstläroanstalten skulle ha en gemensam förvaltning. Reformen skulle träda i kraft 1.1.2022.

Modellen för läroanstalten presenteras för bildningsnämnden för godkännande den 7 oktober. Det slutliga beslutet fattas av stadsfullmäktige.

– Medborgarinstitutets verksamhet ses över i framtiden, då strukturförändringen för den grundläggande konstundervisningen har genomförts i serviceenheterna, säger bildningsdirektör Sari Gustafsson.

En preliminär utredning som gjordes av en konsult år 2020 har legat som grund för den fortsatta beredningen som gjorts av kultur- och fritidstjänsternas egen arbetsgrupp samt av två olika utomstående experter, internt av läroanstalternas rektorer samt i samarbete med personalen.

– Vi kan dessutom konstatera att läget för en eventuell omorganisering är lämpligt, eftersom rektorstjänsterna i både Borgå konstskola och KoMbi är tillsatta för viss tid till slutet av 2021, anmärker Sari Gustafsson.

– Med en sammanslagning av förvaltningen uppnås synergifördelar och effektivare förvaltningstjänster. Dessutom kan rektorernas och biträdande rektorernas samt de kontorsanställdas uppgifter och ansvarsområden ses över och utvecklas på ett nytt sätt då läroanstalterna slås samman, säger kultur- och fritidsdirektör Anders Lindholm-Ahlefelt.

Den nya konstläroanstalten skulle ledas av rektorn för musikinstitutet 

I den nya gemensamma konstläroanstalten skulle ingå musikinstitutets undervisningsenheter i de olika avtalskommunerna (Sibbo, Mäntsälä, Lovisa, Askola, Mörskom, Lappträsk, Borgnäs och Pukkila) liksom förut, och dessutom Borgå konstskola som en egen enhet. För tillfället deltar nästan 4 000 barn och unga i läroanstalternas tjänster i verksamhetsområdet.

Underställda läroanstaltens rektor skulle finnas tre biträdande rektorer i musikenheterna, och konstskolans enhet skulle ledas av en egen biträdande rektor. Utgångspunkten för modellen är att rektorn för den största nuvarande verksamhetsenheten, alltså rektorn för Borgånejdens musikinstitut, skulle leda den nya läroanstalten.

 – Med denna sammanslagningslösning tryggas läroanstalternas statsandelar. Att detta stöd bevaras är oerhört viktigt för att den grundläggande konstundervisningen ska fortsätta i vårt område, konstaterar musikinstitutets rektor Felix von Willebrand.

 – För konstskolan skulle denna modell innebära bland annat att förvaltningen inte skulle ligga på en enda persons ansvar, och att servicenivån inte skulle vara så sårbar i eventuella exceptionella situationer. Dessutom får förvaltningspersonalen vid konstskolan mera kollegialt stöd och en större gemenskap. Och vi har ju redan nu kontorslokaler i musikinstitutet, säger tf. rektorn för Borgå konstskola Jenni Iivonen.

Till en början skulle enheterna inom den nya konstläroanstalten behålla sina gamla namn, tills ledningen för läroanstalten skulle börja bereda ett nytt namn för helheten i början av nästa år.

Till Borgå stads bildningssektor, till resultatområdet kultur- och fritidstjänster och enheten för grundläggande konstundervisning, hör två läroanstalter som erbjuder grundläggande konstundervisning, Borgånejdens musikinstitut och Borgå konstskola. Till kultur- och fritidstjänsterna hör också Borgå medborgarinstitut KoMbi, som ansvarar för fritt bildningsarbete i Borgå.