Hoppa till innehåll

Vårdnadshavarenkäterna är öppna! Vårdnadshavarenkäter är viktiga för bildningssektorns kvalitetsarbete

Tjänster inom småbarnspedagogik och utbildningstjänster i Borgå hör vårdnadshavarnas åsikter bland annat angående barnets inlärning och utveckling, samarbetet med hemmet och säkerheten i verksamheten.

Tjänster inom småbarnspedagogik och utbildningstjänster i Borgå hör vårdnadshavarnas åsikter bland annat angående barnets inlärning och utveckling, samarbetet med hemmet och säkerheten i verksamheten.

Meddelandet uppdaterat 30.3.2021! Vårdnadshavarenkäterna är öppna fram till 5.4.2021.

Under våren görs även en skolhälsoenkät till elever och vårdnadshavare.

– Vi önskar att man svarar aktivt på just dessa enkäter. Vårdnadshavarenkäterna har en central roll i utvecklingen av tjänsternas kvalitet. Resultaten tas på allvar och verksamheten utvecklas på basen av svaren både på skol- och daghemsnivå samt på stadens nivå, berättar utvecklingschef Minna Öhman.

Vårdnadshavarenkäter görs gällande tjänster inom småbarnspedagogiken och förskolan med 2–3 års mellanrum både inom den kommunala och privata småbarnspedagogiken.

– Utgående från responsen granskar vi gemensamma förfaringssätt och praxis. Vi behöver information om bland annat, hur barnets start i tjänster inom småbarnspedagogiken har fungerat, hur tjänster inom småbarnspedagogiken och förskolan befrämjar barnets utveckling, inlärning och välmående samt hur man kan förbättra olika sätt att samarbeta med familjerna, berättar ledaren för småbarnsfostran Jaana Häkkinen.

Skolornas vårdnadshavarenkäter görs vart tredje år till alla vårdnadshavare i grundskolan. Enkäten är på finska och svenska, och nu för första gången på engelska.

– Det är viktigt att vi får vårdnadshavarnas synpunkter omfattande och mångsidigt, så att vi fortlöpande kan utveckla skolverksamheten mot den bästa möjliga skolan, säger utbildningsdirektör Rikard Lindström.

– Inom utbildningstjänsterna vill vi speciellt höra vårdnadshavarnas åsikter om; hur man tar i beaktande elevernas olika behov, hur trygg man upplever skolomgivningen och hur samarbetet mellan hem och skola fungerar, förklarar utbildningsdirektör Jari Kettunen.

Informationen om skolornas vårdnadshavarenkät kom felaktigt också till gymnasiernas vårdnadshavare i Wilma. Enkäten gäller grundskolan.

Länkar till enkäterna: