Hoppa till innehåll

Vindkulla i Estbacka blir en stadsdel med trädgårdskaraktär

Detaljplaneförslaget för Vindkulla har blivit färdigt. Stadsutvecklingsnämnden behandlar planen vid sitt möte den 1 mars. Förslaget är att planen läggs fram.

Detaljplaneområdet för Vindkulla ligger vid Helsingforsvägen mittemot Estbacka daghem, cirka 3 kilometer västerut från Borgå centrum. I bostadsområdet med cirka 250–300 boende kan man enligt planförslaget huvudsakligen bygga egnahemshus. I några kvarter kommer det också att finnas små bostadshus i bolagsform som har byggts på olika sätt och som är i olika storlekar. I planförslaget finns också ett servicehus vid Helsingforsvägen.

– Detaljplaneområdet byggs kring gamla gårdsområden som ligger på tre kullar. Landskapsbilden som man i det nya området strävar efter är ett trivsamt småhusområde med karaktär av en trädgårdsstad där byggnaderna och trädgårdarna i de gamla gårdsområdena bevaras som områdets identitetsfaktorer, berättar planläggare Anne Rihtniemi-Rauh.

Genom Vindkulla strömmar från norr till söder ett stamdike som mynnar i den ekologiskt känsliga och socialt betydande bäcken i Gammelbacka. Från öster till väster leder en elledning genom området. För elledningen ska det lämnas en skyddszon på 45 meter.

– Stamdiket i dalen föreslås utvecklas till en stadsbäck och längs den en cirka 30–40 meter bred ädelträdslund i naturligt tillstånd. Invånarna i de bebodda gårdarna har skött elledningens skyddszon som ängar och odlingsområden. Också en del av de nya tomterna ingår delvis i elledningens skyddszon som anvisas som område som ska planteras. Som skötta ängar och små odlingar ger den området öppenhet och ger en karaktär av landsbygd och trädgård, berättar Rihtniemi-Rauh.

Planarbetet inleddes år 2017. I inledningsskedet ställdes målen för planarbetet tillsammans med markägarna. Planutkastet var framlagt i oktober 2021. Området Vindkulla kommer att ha 21 700 m²-vy byggrätt för bostadsbyggande. Cirka en tredjedel av den ligger på privat mark.

– Vindkulla kommer att bli en förtjusande blandning av gammalt och nytt, trädgårdskaraktär och åkerlandskap. Planen möjliggör dessutom många slags boende från minihus till egnahemshus och från småhus med flera bostäder till servicehus, funderar Rihtniemi-Rauh.

Byggandet styrs så att det genomför stadens mål för energieffektivt och kolneutralt byggande.
Om godkännandet av detaljplanen går framåt enligt planerna, kommer åtminstone en del av stadens tomter till salu eventuellt redan år 2024.