Gå till innehåll

Staden sköter fastighetsbildningen på de detaljplaneområden, där bindande tomtindelning förutsätts. En tomt bildas vanligen genom styckning. Styckning av en tomt förutsätter en tomtindelning enligt gällande detaljplan.

Styckning av tomten blir anhängig genom en skriftlig ansökan av ägaren eller efter att Lantmäteriverket har meddelat stadens fastighetsregisterförare om lagfart för ett outbrutet område. Ägaren ska ha lagfart på de fastigheter eller outbrutna områden av vilka man bildar tomten.

Styckningen tar ungefär tre månader. I brådskande fall kan sökanden påskynda förrättningen genom att skaffa skriftligt samtycke till förrättningen av samtliga parter. Efter det att tomten har styckats och förts in i fastighetsregistret kan den bebyggas.

Vid styckningen fastställer man tomtens gränser, areal, eventuella servitut och andelar i samfällda områden. Vid förrättningen upprättas ett protokoll och en tomtkarta. Tomtens gränser märks ut i terrängen. Uppgifterna om tomten förs in i fastighetsregistret, ur vilket man kan få fastighetsregisterutdrag. Avgiften för styckningen beror bl.a. på tomtens areal. För servitut tar staden ut en separat avgift.