Hoppa till innehåll

Reserveringsavgift

 • Till den som fått en tomt skickas en faktura på reserveringsavgiften när beslutet om tomtöverlåtelse vunnit laga kraft
  • för egnahemstomter 600 euro
  • för våningshus- och radhustomter 6 000 euro
  • för företagstomter 600 euro.
 • Du bekräftar din tomtresevering genom att betala avgiften senast på förfallodagen.
 • Din reservering är i kraft i åtta månader från överlåtelsebeslutet.
 • Om du inte har betalat reserveringsavgiften senast på förfallodagen gäller din reservering inte längre.
 • Kontakta markanskaffning och överlåtelse om du vill annullera din tomtresevering.
 • Staden betalar inte tillbaka reserveringsavgiften, om du annullerar din reservering efter att du har betalat avgiften.
 • Reserveringsavgiften räknas till godo i samband med tomtaffären eller den första arrendeavgiften.

Kom överens om en träff med byggnadsinspektören

 • När du börjar planera ditt hus är det bra att kontakta byggnadstillsynen i god tid före husköpet. Med byggnadsinspektören kan du diskutera alla frågor som har med byggande att göra.
 • När dina planer har blivit mer konkreta, är det bra att gå igenom dem tillsammans med byggnadsinspektören och din huvudprojekterare. Byggnadsinspektören meddelar då byggplanerna är sådana att man kan bygga ett hus som passar in i områdets miljö och som uppfyller byggnadsskyldigheten.
 • Köpebrev eller arrendeavtal kan underskrivas efter detta.

Undertecknande av köpebrev eller arrendeavtal

Man kan slutföra tomtköpet eller ingå arrendeavtal när byggnadsinspektören har godkänt preliminärä planer.

Köpebrevet eller arrendeavtalet görs under reserveringstiden för tomten. Om köpebrevet eller arrendeavtalet inte undertecknas under reserveringstiden är reserveringen inte längre i kraft.

Vid köptillfället får köparen en faktura över köpesumman, styckningskostnaderna och ett arvode för köpvittnet. Betalningstid tre dagar.

Då arrendeavtalet undertecknas får arrendatorn en faktura för arrendet för det pågående året och styckningskostnaderna för tomten. Betalningstiden är tre dagar.

Reserveringsavgiften räknas till godo i samband med tomtaffären eller den första arrendeavgiften.

Kontakta markanskaffning och överlåtelse minst två veckor innan du önskar underteckna köpebrevet eller attendeavtalet.

Du måste köpa tomten eller underteckna arrendeavtalet innan du kan ansöka om bygglov.

Egnahemstomter

Tomter som överlåts på basis av anbud kan endast köpas.

De egnahemstomter som har fast pris kan köpas eller arrenderas.

 • Årsarrendet är fem procent av tomtens försäljningspris.
 • Arrendetiden är 50 år.
 • Arrendeavgiften binds till levnadskostnadsindex.
 • Arrendatorn får lösa in arrendetomten när byggnadsskyldigheten för tomten har uppfyllts.
 • Inlösningspriset fastställs enligt det gällande tomtpriset i zonen vid tidpunkten för inlösningen.

Omakotitontin vuokrasopimusmalli Mall för arrendeavtal för egnahemstomter

Tomter för flervåningshus och radhus

Vanligen säljs våningshus- och radhustomter men det är också möjligt att arrendera dem.

Företagstomter

Företagstomterna i Ölstens och Stadshagen-Östermalm arrenderas, de övriga säljs eller arrenderas.

 • Årsarrendet för en företagstomt är sju procent på tomtens värde. Det beräknas utifrån de tomtpriser som fullmäktige fastställt för de olika zonerna.
 • Arrendetiden är 30 år.
 • Arrendet binds till levnadskostnadsindex.
 • En arrendetomt kan köpas då byggnadsskyldigheten har uppfyllts.
 • Inlösningspriset fastställs enligt det tomtpris som gäller i zonen vid inlösningstidpunkten.

Lagfart eller inskrivning av arrenderätt

När du har köpt en tomt ska du söka lagfart hos Lantmäteriverket inom sex månader från köptillfället.

Överlåtelseskatten ska betalas innan du söker lagfart. Överlåtelseskatten är tre procent av köpesumman och kostnaderna för styckningen.

När du har arrenderat tomten ska du inskriva din arrenderätt hos Lantmäteriverket.

Borgå vattens och byggnadstillsynens avgifter

Borgå vatten tar ut en avgift för anslutning till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Köparen betalar också kostnaderna för byggandet och underhållet av tomtledningarna på fastigheten enligt Borgå vattens villkor.

Gatuunderhållens ansvarsområden