Hoppa till innehåll

Bra att veta innan du ansöker om en tomt

Det beror på tomtens egenskaper vad man kan bygga på tomten. Bekanta dig noga med uppgifterna om tomten innan du fyller i din ansökan. Fäst särskild uppmärksamhet vid planbestämmelserna och bygganvisningarna.

Innan du lämnar en tomtansökan

Valet av tomt inverkar väsentligt på vilken typ av hus du kan bygga. Därför är det mycket viktigt att du bekantar dig med de olika tomternas olika möjligheter och byggnadsskyldigheter. Du ansöker väl bara om en sådan tomt, där du är beredd att bygga ett hus

 • som följer detaljplanen och bygganvisningarna
 • och uppfylla byggnadsskyldigheten.

Frågor i anslutning till nya egnahemstomter och ansökan om dem

Leevi Valkeavirta

Markanvändningsingenjör

Frågor i anslutning till nya våningshus- och radhustomter samt företagstomter och ansökan om dem

Pekka Söyrilä

Stf. Biträdande stadsdirektör

Frågor om planbestämmelserna eller bygganvisningarna

Om du har frågor om planbestämmelserna eller bygganvisningarna kan du kontakta byggnadsinspektören.

Detaljplan och bygganvisningar

Köparen eller arrendatorn förbinder sig att följa detaljplanen och bygganvisningarna. Bekanta dig med dem ingående innan du ansöker om tomt. I dem står det bland annat hur byggnaden ska placeras på tomten, vad som ska beaktas i byggnadens utseende och om möjligheterna till energieffektiva lösningar.

Detaljplanerna och bygganvisningarna för de olika områdena finns i samband med presentationerna av de olika tomtområdena

Energieffektiva lösningar

Energieffektivitet betyder till exempel att:

 • Planera väl, så att man undviker onödiga kvadratmeter.
 • Dra nyttan av den gröna fjärrvärmen i Borgå.
 • Beakta den passiva solenergin – till exempel genom hur man placerar byggnader på tomten eller olika utrymmen inom byggnaden, och i planeringen av gårdsområdet.
 • Använda solenergi eller göra förberedelser för att senare ta i bruk solenergi.
 • Beakta naturliga vindskydd i placeringen av byggnader och gård.
 • Företrädesvis bygga i trä.
 • Cykla och reservera tillräckligt med förvaringsutrymme för cyklar.
 • Åka kollektivtrafik.

Jordmån

Staden har gjort en gles marksondering på nya bostads- och företagsområden där staden har för avsikt att sälja tomter. Borrningsresultaten ger riktgivande information om bland annat lerskiktets tjocklek och djupet av den hårda grunden. Byggaren ansvarar själv för att tätare och noggrannare markundersökningar blir utförda samt beslutar om grundläggningsmetoden.

Resultaten av markundersökningarna i de olika områdena finns i samband med presentationen av de olika tomtområdena.

På byggplatser med lerbotten ska bygglovsinnehavaren lämna in konstruktionsritningar på ledningar, gårdskonstruktioner och fyllningar till byggnadsinspektionen. Planerna ska laddas upp i tjänsten Lupapiste.fi innan det aktuella arbetet påbörjas. Dessa planer ska grunda sig på en undersökning av jordmånen eller bottnen och ett utlåtande om grundläggningsmetod, utarbetade av en sakkunnig. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt kvaliteten på fyllnadsmassorna. Felaktiga fyllningar kan medföra problem för byggnadernas grunder i området över lag.

Överlåtelsevillkoren för tomter

 • För alla tomter gäller byggnadsskyldighet.
  • På egnahemstomter är byggnadsskyldigheten 50 % av byggrätten för egnahemshuset.
  • På tomter för flervåningshus och radhus är byggnadsskyldigheten 70 % av byggrätten enligt detaljplanen.
  • För företagstomter är byggnadsskyldigheten 50 % av den byggrätt som i planen anvisats till företagsverksamhet.
 • Byggnaden ska bli färdig inom utsatt tid från det att köpebrevet eller arrendeavtalet underskrivs.
  • På egnahemstomter, radhustomter och företagstomter inom tre år från underskriften.
  • På våningshustomter inom två år från underskriften.
 • Köparen eller arrendatorn förbinder sig att följa detaljplanen och de bygganvisningar som staden utarbetat.
 • Den som köper eller arrenderar en flervåningshus- eller radhustomt i Majberget eller Vårdalen förbinder sig att ansluta huset till fjärrvärme, om det finns en bestämmelse om anslutning i detaljplanen.
 • Man får inte utan stadens samtycke sälja en obyggd tomt eller överlåta arrenderätten förrän tomten är byggd.
 • Byggarna får tillgång till tomterna när områdets kommunalteknik är färdigt byggd.
 • Staden kan eventuellt fäller de träd som finns på tomten och som har ekonomiskt värde innan köpebrevet eller arrendeavtalet undertecknas.

Fastighetsköp som kräver tillstånd

Från början på 2020 måste en tomtköpare som har medborgarskap i en stat som inte är medlemsstat i Europeiska unionen eller hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet söka om försvarsministeriets tillstånd för fastighetsköpet. Till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet hör Norge, Island och Liechtenstein. Ett tillstånd behövs dock inte om du köper tomten tillsammans med en maka, sambo eller partner som inte behöver tillstånd. Man kan ansöka om tillstånd innan köpet, eller senast inom två månader efter att köpet ingåtts.

Fastighetsköp är tillståndspliktiga även för en den av sådana företag som delvis eller helt ägs av personer eller andra företag utom EU och EES.

Tillståndsplikten grundar sig på lagen om tillståndsplikt för vissa fastighetsförvärv.

Kostnader för egnahemstomter

Kostnader vid köp av tomt

 • Tomtens pris.
 • Styckningskostnader. För tomter på mindre än 2000m², beroende på tomtstorlek och servitut vanligen ca 830 – 1230 euro.
 • Lagfartskostnader 161 euro.
 • Köpvittnesarvode 128 euro.
 • Överlåtelseskatt, 3 % av köpesumman + styckningskostnaderna.

Kostnader vid arrendering av tomt

 • Arrendet för året då arrendeavtalet undertecknas.
 • Styckningskostnader. För tomter på mindre än 2000m², beroende på tomtstorlek och servitut vanligen ca 830 – 1230 euro.
 • Avgift för registrering av arrenderätt 161 euro.

Kostnader i samband med att ni börjar bygga

 • Kostnader för tomtledningar som byggts från gatan till tomtgränsen och anslutning till vatten- och avloppsnätet ca 9500 euro.
 • Anslutning till elnätet (med huvudsäkring 3 x 25 A) 2750 euro.
 • Anslutning till fjärrvärme 3200 euro (inte tillgänglig i alla områden)
 • Bygglovsavgift, till exempel bostadshus på 150 m² cirka 2000 euroa och på 200 m² 2250 euro. Avgiftens storlek påverkas av husets storlek och av vissa grundavgifter.
 • Om man bygger ekonomibyggnad på tomten, tas det ut en skild bygglovsavgift på den. Till exempel en ekonomibyggnad på cirka 30 m² cirka 650 euro.

Prisuppgifterna är riktgivande. Priserna kan ha ändrats sedan de senast har kollats.

För tomten tas en reserveringsavgift på 600 euro in. Reserveringsavgiften gottgörs i köpesumman eller arrendet.

Att ansöka om tomt

Lediga tomter syns på stadens karttjänst och i ePorvoo. Egnahemstomter ansöks om elektroniskt i ePorvoo. I fråga om våningshus- och radhustomter samt företagstomter skicka e-post till Pekka Söyrilä.