Hoppa till innehåll

Servicenät

Borgå stad har påbörjat en utredning av småbarnspedagogikens och grundläggande utbildningens servicenät.

I slutet av 2023 påbörjade Borgå stad en utredning av småbarnspedagogikens och grundläggande utbildningens servicenät. Målet är att utvärdera och identifiera förändringar i servicebehoven i ett tidigare skede än förut och reagera proaktivt på behoven.

Stadsstyrelsen godkände principerna som utarbetats för utredningen den 8 april 2024. Principerna är:

  1. Växande och lärande står i centrum för verksamheten.
  2. Servicenätet stöder formandet av en enhetlig stig för växande och lärande.
  3. Servicenätet består av fungerande och ekonomiska enheter.
  4. Planeringen av servicenätet bygger på information.
  5. Planeringen av tjänsterna för finsk- och svenskspråkiga/språkgrupper har samma grunder.

Kartläggningen av nuläget för skol- och daghemsnätet i Borgå blev klar i slutet av maj. I kartläggningen har sammanställts uppgifter om bland annat nuvarande tjänster, antal användare, ekonomi och byggnader. Kartläggningen fungerar som grund för utarbetandet av den egentliga planen för servicenätet. Kartläggningen behandlades och noterades för kännedom på stadsstyrelsens möte den 17 juni.

Nu pågår planeringsskedet för servicenätet där möjliga utvecklingsscenarier utreds. På sitt möte den 24 juni behandlade stadsstyrelsen riktlinjer för uppbyggandet och utformningen av scenarier. Stadsstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till ny beredning. Scenarierna ska vara klara för beslutsfattning i oktober.

Utredningens följande skeden:

  • Den färdiga planen för servicenätet med olika scenarier presenteras för beslutsfattarna och invånarna och godkänns före utgången av 2024.
  • Målet är att synkronisera planen med stadens ekonomiska produktivitets- och balanseringsprogram och med budgeten 2025.
  • Besluten kan också verkställas under planeringsåren 2026–2027 och även senare under scenariernas granskningsperiod.