Hoppa till innehåll

Ansökningstiden för stadens bidrag börjar

Borgå stad beviljar bidrag till föreningar, organisationer, samfund och privatpersoner för olika ändamål. Ansökningstiden börjar tisdagen den 1 mars och tar slut torsdagen den 31 mars 2022 kl. 15.00.

I år kan man utöver de tidigare bidragsformerna för första gången ansöka om bidrag för medborgarverksamhet. Med den nya bidragsformen vill man förstärka gemenskapen och uppmuntra till frivilligverksamhet i Borgå. Med bidragen främjas invånarnas delaktighet, möjligheter att påverka och jämlikhet på olika håll i staden.
I Borgå sker ansökan om bidrag elektroniskt. Hjälp med att fylla i ansökan fås av servicekontoret Kompassen kl. 9–16, tfn 020 69 2250, kompassi@porvoo.fi. Vid behov går det också att besöka Kompassen med tidsbeställning, se tilläggsuppgifter Kompassen.
Kulturverksamhet understöds med projektbidrag, konstnärsstipendium och stipendium ur Hopea-Untracht-fonden. Understöden är avsedda för föreningar, grupper, privatpersoner, yrkeskonstnärer, hantverkare, orkestrar, körer samt museer som är verksamma i Borgå.
Bidrag till grundläggande undervisning i konst beviljas till en privat anordnare av grundläggande konstundervisning enligt allmän lärokurs för verksamhet som ordnas i Borgå.
Ungdomsverksamhet understöds med allmänna bidrag och lönebidrag för lokala ungdoms-, bya- och invånarföreningar samt med projektbidrag för projekt som riktas till unga och för utvecklingsverksamhet. Bidragen beviljas till föreningar och verksamhetsgrupper för unga. Ungdomsgrupper och enskilda ungdomar kan ansöka om verksamhetsbidrag för unga året runt. För detta ändamål används en egen ansökningsblankett som kan lämnas in också i pappersform.
Idrottsverksamhet understöds med allmänna bidrag och hyresbidrag till registrerade idrotts- och motionsföreningar.
Bidrag för medborgarverksamhet år 2022 prioriterar man sökande vars verksamhet har att göra med utvecklingen av samarbetet mellan hemmet och skolan. Också andra ansökningar gällande medborgarverksamhet beaktas.
Social- och hälsovårdssektorns bidrag kan sökas av pensionärs-, sjukdoms- och handikapporganisationer samt andra organisationer för verksamhet som främjar kommuninvånarnas hälsa och välfärd.
För projekt som främjar sysselsättning av arbetslösa i Borgå, särskilt unga och långtidsarbetslösa, kan man ansöka om ett separat bidrag för sysselsättningsprojekt.

Bidrag för enskilda vägar beviljas till väglag för underhåll och grundlig förbättring av enskilda vägar.
Bidrag för talkoverksamhet kan sökas av bl.a. boendeföreningar, organisationer och bostadsaktiebolag för att snygga upp den närliggande miljön, t.ex. för städarbeten i stadens parker och allmänna områden. Bidraget, som kan sökas året runt, beviljas i första hand i form av materiel-, avfallshanterings- och transporthjälp. Läs mera: www.borga.fi/talkoverksamhet
Övriga bidrag med ansökningstid senare under år 2022:
Kulturtjänsternas allmänna bidrag och museibidrag 2-31.5.2022 kl. 15.00. Ansökan sker via ePorvoo.
Träningsbidrag beviljas för handledning idrottsgrupper ansöks med träningdagbok i fyra månaders perioder alltid inom 5 vardagar efter att en period avslutats. Perioderna är 1.1-30.4, 1.5-31.8 och 1.9-31.12.
Ansökningen om utbildningsbidrag inom idrott fram till 15.11.2022. Då beviljas bidrag för utbildningar som skett under perioden 1.11.2021-31.10.2022. 28
Vid beviljandet av bidrag följs de allmänna principer för bidrag som stadsstyrelsen har fastställt och de grunder för beviljande av bidrag och de bidragsanvisningar som nämnderna har fastställt.
Mera information och ansökningsblanketter