Hoppa till innehåll

Berätta din åsikt om utkastet till Borgå stads program för boende

Utkastet till ett program för boende har blivit färdigt. Syftet med programmet är att främja invånarnas välfärd och göra det möjligt för invånarna att hitta en bra, ändamålsenlig bostad eller i bästa fall ett drömhem som motsvarar ens egna önskemål, beroende på livssituationen. Utkastet ska nu kommenteras av nämnder och invånare, varefter utkastet ännu preciseras. Förslaget till boendeprogram ska föras till stadsstyrelsen för att godkännas under hösten.

Utkastet till ett program för boende har blivit färdigt. Syftet med programmet är att främja invånarnas välfärd och göra det möjligt för invånarna att hitta en bra, ändamålsenlig bostad eller i bästa fall ett drömhem som motsvarar ens egna önskemål, beroende på livssituationen. Utkastet ska nu kommenteras av nämnder och invånare, varefter utkastet ännu preciseras. Förslaget till boendeprogram ska föras till stadsstyrelsen för att godkännas under hösten.

Mot bättre boende 

Med mångsidig bostadsproduktion erbjuds ännu bättre hem för personer som flyttar till eller inom staden. I bostadsproduktionen beaktas också boendebehoven hos befolkningsgrupper som är i sårbar ställning. Med programmet för boende främjas boendet för till exempel unga, äldre och personer med funktionsnedsättning genom att under de närmaste åren utreda eventuella nya behov av stödboende och ordna tjänster som motsvarar behovet. Med målen i programmet vill man inte bara främja bostadsproduktionen utan också utvecklingen av det nuvarande bostadsbeståndet. Staden vill styra sin bostadskoncern till klimatsmart boende och också uppmuntra bostadsaktiebolag och bostadsägare till samma.

–Var och hur vi bygger, men särskilt hur vi bor och tar hand om det som redan byggts, har betydelse. Exempelvis energilösningar som görs i hemmen och i samband med byggande är bra för naturen och på lång sikt även för plånboken, berättar planläggare Jaana von Denffer.

Invånarantalet och bostadsbehovet ökar

Vid beredningen av programmet för boende har man använt prognosen för bostadsproduktion vilken gjorts av konsultbyrån MDI. Prognosen baserar sig på centrala bakgrundsfakta om Borgås befolkning, bostadsbestånd och boende. Enligt prognosen kommer antalet invånare i Borgå att fortsätta öka och det kommer att behövas upp till 7 100 nya bostäder före år 2040. I prognosen betonas den riksomfattande utvecklingstrenden med ensamboende och en befolkning som blir äldre, och samtidigt hur viktigt det är för Borgå med nya invånare som flyttar till staden.

– Såsom det sägs i prognosen för bostadsproduktion, måste Borgå stad även i framtiden klara av att locka nya invånare, för att befolkningsutvecklingen ska fortsätta vara positiv. Detta förutsätter att staden svarar på inflyttarnas preferenser gällande boende, att det byggs bostäder i efterfrågade områden och att prissättningen är konkurrenskraftig. Med de centrala målen i programmet för boende strävar vi efter att svara på efterfrågan på ett heltäckande sätt, sammanfattar biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz. 

– I programmet ställs målet att det ska byggas minst 350–400 bostäder i Borgå varje år, vilka på ett mångsidigt sätt motsvarar de önskemål, behov och åtgärder som gäller boendet.

Invånarna har kommit med många viktiga synpunkter

Med den webbenkät och workshop som ordnades för kommuninvånare och intressentgrupper i februari 2020 samlades mycket material in till stöd för programmet. Resultaten av enkäten och workshoppen beskriver, förutom hur nöjda kommuninvånarna är med den nuvarande boendesituationen, också vilka önskemål och behov de har i fråga om bostadsbyggandet i Borgå. 

– De synpunkter som gavs i enkäten och workshoppen visar att vi med programmet kan påverka också annat än hurdana bostäder som byggs i Borgå eller hur vi kan förbättra de nuvarande bostäderna. Med boendepolitik kan vi främja också till exempel utveckling av kvaliteten på vår boendemiljö samt växelverkan och samverkan med invånare och andra intressentgrupper, konstaterar planläggare Jaana von Denffer som ansvarade för enkäten och workshoppen.

Ge din åsikt om programmet 16–28.9.2020

– Vi önskar att alla intresserade kommenterar programutkastet. De åsikter och konkreta idéer för utvecklingen av boendet som vi har fått tidigare har styrt beredningsarbetet i en bra riktning, fortsätter von Denffer.  

Materialet till programutkastet finns på stadens webbsidor. Kanalen för kommentering öppnas 16.9.