Hoppa till innehåll

Beslut från Högsta förvaltningsdomstolen angående ersättningar för vattenmättningsolägenheter orsakade av bottendammen i Illbyån

Bottendammen i Illbyån byggdes år 2006. Avsikten med dammen är att säkra grundvattentillgången och -kvaliteten vid Sannäs vattentag.  Dammen minskar avrinningen av grundvatten till ån och minskar infiltrering av salt havsvatten i grundvattnenlagret.

Bottendammen orsakar vattenmättningsskador på vissa åkrar ovanför dammen (totalt 23,6 hektar). Skadorna ersattes efter att dammen byggts i enlighet med tillståndsmyndighetens beslut. Tre markägare har senare uttryckt missnöje med de utbetalda ersättningarna och ansökt om ändring av ersättningsbeslutet från Regionförvaltningsverket år 2016. Ansökan avslogs, liksom också markägarnas överklagan av beslutet till Vasa förvaltningsdomstol år 2019.

Markägarna överklagade beslutet vidare till Högsta förvaltningsdomstolen, som gav sitt beslut i ärendet 30.12.2020. HFD ändrade beslutet såtillvida, att ersättningsfrågan till de del som berör de åkrar som enligt markägarna blivit helt obrukbara (totalt 1,0 hektar) återremitterades till Regionförvaltningsverket att behandlas på nytt. Till övriga delar förkastades markägarnas krav.