Hoppa till innehåll

Bildningsnämndens beslut 17.9.2020

Bildningssektorns budget 2021

Bildningsnämnden godkände budgetförslaget med följande ändringar:

 • Budgetbilagetexter på sid 1, från femte stycket togs bort de fem första meningarna.
 • Budgetbilagetexter på sid 7:
  ” Planen för en gemensam förvaltningsmodell och gemensamma strukturer för läroanstalterna som erbjuder grundläggande konstundervisning och fritt bildningsarbete, samt sammanslagningen av medborgarinstitutets och idrottstjänsternas mot-ionskurser till medborgarinstitutet, gör tjänsterna för invånarna tydligare och förbättrar hanteringen av ekonomin. Målet är att Borgånejdens musikinstitut, Borgå konstskola och Borgå medborgarinstitut bevarar sin verksamhet och lagstadgade ställning under en gemensam förvaltningsmodell.”
  ersattes med följande text:
  ” Inom kultur- och fritidstjänsterna är under beredning en utredning över inrättningarna inom grundundervisningen i konst, strukturerna samt utvecklande av en gemensam förvaltning för musikinstitutet, konstskolan och medborgarinstitutet i enlighet med det av stadsfullmäktige godkända programmet för hållbar ekonomi. Målsättningen är att undersöka flera alternativ till en möjlig gemensam förvaltning och gemensamma stödtjänster. Den strukturella förändringsprocessen fortsätter utgående från Borgå institutens egen modell. Ett slutligt beslutsförslag behandlas i bildningsnämnden.”
 • Det första bindande målet för finsk- och svenskspråkiga utbildningstjänster kompletterades med följande tillägg:
  ”Om den utvidgade läroplikten träder ikraft från hösten 2021 får 100% av åldersklassen en plats för fortsatta studier efter den grundläggande utbildningen.”
 • Från Kultur- och fritidstjänsternas bindande mål togs bort nummer tre.
 • Från nyckeltalen för tjänsterna inom småbarnspedagogiken togs punkten ”kapacitet” bort.
 • Investeringen för byggandet av konstsnöanläggningen (150 000 €) flyttades till år  2022 och samtidigt godkändes en investering (75 000 €) för anskaffning av idrottstjänsternas traktor. 

Projektplanen för Sannäs skola

Enligt föredragandes ändrade beslutsförslag konstaterade bildningsnämnden att planeringen av Sannäs skola framskridit enligt fullmäktiges vilja och med den fakta som låg som grund för fullmäktiges beslut. Bildningsnämnden antecknade för kännedom lokalitetsledningens översikt över projektet, dess innehåll och kostnader, samt hur projektet framskrider.

Bildningsnämnden konstaterade att en ny byggnad kommer att förbättra undervisningens mångsidighet och kvalitet på ett betydande sätt, men antagligen också leder till ökade interna hyror jämfört med budgetåret 2020.

Bildningsnämnden förutsätter att projektplanen för Sannäs skola behandlas av stadsstyrelsen snarast så att projektet kan tas i beaktande då budgeten för 2021 uppgörs.
Paragrafen justerades genast.

Projektplanen för Ilolan koulu

Enligt föredragandes ändrade beslutsförslag konstaterade Bildningsnämnden att planerna för Ilolan koulu framskridit enligt fullmäktiges vilja och med den fakta som låg som grund för fullmäktiges beslut.

Bildningsnämnden antecknade för kännedom lokalitetsledningens översikt över projektet, dess innehåll och kostnader, samt hur projektet framskrider.

Bildningsnämnden välkomnade och godkände de pedagogiska linjedragningarna för projektplanen för Ilolan koulu, men konstaterar att den interna hyran antagligen kommer att stiga.

Bildningsnämnden förutsätter att projektplanen för Ilolan koulu behandlas av stadsstyrelsen snarast så att projektet kan tas i beaktande då budgeten för 2021 uppgörs.
Paragrafen justerades genast.

Övriga ärenden

Övriga ärenden beslöts enligt föredragningslistan