Hoppa till innehåll

Boendeprogrammet blir snart färdigt – stadsstyrelsen behandlar förslaget den 8 mars 

Boendeprogrammet har preciserats på basis av respons och förs nu till behandling och beslutsfattande i stadsstyrelsen.

Boendeprogrammet har preciserats på basis av respons och förs nu till behandling och beslutsfattande i stadsstyrelsen.

Kommuninvånare och andra intressentgrupper har deltagit i beredningen av programmet vid tre olika skeden. En enkät om boende och en boendeverkstad öppen för alla genomfördes i början av 2020. Utkastet till programmet var framlagt för påseende på hösten 2020 och respons insamlades i form av åsikter och utlåtanden.  

Syftet med boendeprogrammet är att främja välbefinnandet hos invånarna i Borgå. Målet är att göra det möjligt för invånarna att få tillgång till en bra och ändamålsenlig bostad som åtminstone uppfyller grundbehoven eller i bästa fall är en drömbostad som uppfyller också exakta bostadsönskemål, beroende på den boendes, och även inflyttares, individuella livssituation. 

Programmet preciserades utifrån respons 

I responsen från kommuninvånarna berömdes omfattningen och kvaliteten av bakgrundsmaterialet för beredningen av programmet samt delaktiggörandet och innehåll med anknytning till klimatarbete. Som utvecklingsobjekt lyftes fram bl.a. utvecklingen av centrumet och byarna. Boendet i centrumet och byar främjas enligt programmet med tomt- och bostadsproduktionsutbud enligt efterfrågan. Målet för bostadsproduktionen har utformats så att det möjliggör en hållbar tillväxt av Borgå. Man förbereder sig också för Östbanan. 

– För att uppnå målen krävs en aktiv markanvändningspolitik, anskaffning av råmark, planläggning och tomtförsäljning, säger biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz, Borgå kommer också i fortsättningen att erbjuda mångsidiga boendemöjligheter med allt från boende i centrum, i närheten av alla tjänster, till boende i växande byacentrum, fortsätter han. 

I utlåtandena riktades respons särskilt till rollen för stadens bostadskoncern och dess verksamhets riktning samt främjande av säkerhet och specialboende i Borgå. Dessa teman preciserades för programmet.  

Social- och hälsovårdsreformen skulle innebära att ansvaret för anordnande av specialboende överförs från kommuner och samkommuner till välfärdsområden. Även om kommunens möjligheter att besluta om ordnandet av boendeservice för grupper med särskilda behov avskaffas, försvinner dock inte behovet av boendetjänster. Även efter reformen är stadens huvudsakliga strategiska mål att vara den bästa staden för alla dess invånare även i vardagen.

– Reformen skulle förändra kommunens roll och möjligheter att påverka ordnandet av boendeservice för äldre och grupper med särskilda behov på ett avgörande sätt, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.  

Borgå stad äger en hyreshuskoncern med ett s.k. ARA-bolag och ett fritt finansierat bolag. Med dessa innehav vill staden försäkra att den har tillgång till ett strategiskt verktyg, med vilket den för sin del på ett mångsidigt och långsiktigt sätt kan påverka boendet i Borgå i en positiv riktning. Stadens hyreshusbolag producerar bostäder till ett rimligt pris i Borgå. Hyreshuskoncernen kommer i fortsättningen att fokusera på ARA-produktion och på genomförande av underhålls- och renoveringsprojekt i bostadsbeståndet med skäliga priser. 

Boendeprogrammet förs till fullmäktige på våren 

Stadsstyrelsen behandlar förslaget den 8 mars. Målet är att programmet kunde föras vidare till stadsfullmäktige för godkännande under våren.

Boendeprogrammet i korthet: 

  • mångsidig och tillräcklig bostadsproduktion, klimatsmart byggande och boende samt kvaliteten på livsmiljön 
  • välmående och säkerhet samt mötande av olika befolkningsgruppers behov
  • stadens hyreshuskoncern producerar bostäder till ett rimligt pris och fokuserar i sin verksamhet på ARA-produktionen  

Utkastet till programmet och bakgrundsmaterialet går att hitta på stadens webbplats. 

Mer information:  

Maija-Riitta Kontio, generalplanchef
tfn 040 489 5751
maija-riitta.kontio@porvoo.fi