Hoppa till innehåll

Borgå stads planläggningsöversikt 2024 har publicerats

Borgå stad har publicerat planläggningsöversikten för år 2024. Översikten som utarbetades i början av året behandlades av stadsutvecklingsnämnden 9.4.2024. Vid sammanträdet godkändes den och vidarebefordrades för kännedom till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.

Edelfeltinranta

Planläggningsöversikten publiceras årligen och innehåller samlad information om Borgå stads alla planprojekt som kommer att bli anhängiga och pågår. De godkända projekten ingår i verksamhetsplanen, och planläggningsöversikten presenterar dem närmare via en kartapplikation. Viktiga planeringsobjekt i Borgå år 2024 är bland annat delgeneralplanen för de centrala stadsområdena som siktar på år 2050, Kokon idrottscentrum, Gammelbacka centrum och Peipon koulu, Borgå parkgata, Edelfeltsstranden och Sjötullen.

– Nya projekt som inleds år 2024 är bland annat Äppelgården II och Parkgatan II. Båda möjliggör nytt bostadsbyggande i Borgå. Äppelgården II är ett småhusområde och Parkgatan II erbjuder möjligheter att bygga flervåningshus. Dessutom förbereder sig stadsplaneringen i Borgå att inleda en eventuell ändring av detaljplanen gällande området för vätgasanläggningen i Tolkis. Sammanlagt finns 69 projekt uppräknade i den nya planläggningsöversikten, berättar stadsplaneringschef Jarkko Lyytinen.

Delgeneralplanen för de centrala stadsområdena framskrider

Avsikten är att den nya delgeneralplanen för de centrala stadsområdena, som varit under arbete under de senaste åren, ska framskrida till utkastskedet år 2024. Med delgeneralplan avses en översiktlig markanvändningsplan med vilken man fastställer de stora linjerna för stadens utveckling samt användningsändamålet för olika områden. Den nya delgeneralplanen för de centrala stadsområdena fastställer till exempel placeringen av bostadsområden, arbetsplatser och trafikleder samt rekreationsområden.

– Den nya delgeneralplanen för de centrala stadsområdena är en mycket viktig plan med tanke på den framtida utvecklingen av Borgås urbana delar. Målåret för delgeneralplanen är 2050 så med denna plan styrs bland annat placeringen av de bostadsområden som byggs i framtiden och kommersiella tjänster samt även alternativa placeringar för en eventuell station för Östbanan långt in i framtiden. Kort sagt skapar delgeneralplanen för de centrala stadsområdena möjligheter och ramar för tillväxt i Borgå centrum och dess närområden under de kommande årtiondena, beskriver generalplanechef Maija-Riitta Kontio.

Tillväxtmöjligheter även för företagsverksamhet

Den nya planläggningsöversikten 2024 skapar trots det svåra globala ekonomiska läget också nya möjligheter för företagsverksamheten. Särskilt i Sköldvikområdet pågår flera projekt som syftar till att möjliggöra och stödja företagens övergång till kolneutralitet och cirkulär ekonomi. Dessutom förbereder sig stadsplaneringen i Borgå för en eventuell ändring av detaljplanen gällande området för vätgasanläggningen i Tolkis. Om investeringen förverkligades skulle den vara en mycket betydande investering i Borgå och i hela Östra Nyland. Därför vill stadsplaneringen reservera tillräckliga resurser för detta planarbete.

Planläggningsöversikten finns i elektronisk form i Borgå stads karttjänst

Man kan ta del av den färska planläggningsöversikten för år 2024 i Borgå stads karttjänst på adressen kartta.porvoo.fi. Via stadens kartapplikation kan man studera planläggningsöversiktens projekt på kartan och deras noggrannare beskrivningar.