Hoppa till innehåll

Borgå stads välfärdsplan för åren 2024–2025 framskrider till beslut

Borgå stads välfärdsplan för åren 2024–2025 har uppdaterats och preciserats i samband med välfärdsområdesreformen.

Med hjälp av välfärdsplanen leds, styrs och utvecklas arbetet för främjande av hälsa och välfärd. I den uppdaterade välfärdsplanen slogs flera olika planer samman till en helhet och integrerades i fullmäktigeperioden. Välfärdsplanen har beretts i sektorsövergripande samarbete.

De tre prioriteringarna för välfärdsplanen är i alla ålderskategorier främjande av psykiskt välbefinnande, sunda levnadsvanor samt delaktighet och aktivitet. Framåtskridande av välfärdsplanen följs upp genom uppföljningsindikatorer som beskriver välfärden.

Den uppdaterade välfärdsplanen grundar sig på forskningsrön och består av en allmän del samt av tre skilda planer för olika åldersgrupper: barn och unga, unga vuxna och personer i arbetsför ålder samt äldre personer. Dessutom har handlingsplanen för det förebyggande rusmedelsarbetet inkluderats i helheten.

– I välfärdsplanen sammanfattade vi flera frågor som gäller främjande av hälsa och välfärd i ett enda dokument och prioriterade områden som genomsyrar alla åldersgrupper. Detta har upplevts vara en bra praxis som gör helheten tydligare, berättar finansdirektör Henrik Rainio.

– Denna gång har man i planen velat beskriva stadens arbete för att främja hälsa och välfärd mer genomgående. Främjandet av hälsa och välfärd gäller hela staden och det är en uppgift som staden inte klarar ensam, utan det behövs partners. I planen har också detta samarbete gjorts synligt, kompletterar välfärdskoordinator Petra Bärlund-Hämäläinen.

I mars/april kommer handlingen att behandlas av ungdomsfullmäktige, rådet för personer med funktionsnedsättning, äldrerådet samt av stadens olika nämnder. Därefter i april/maj fortsätter behandlingen i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.

Här kan du bekanta dig med det utkast till välfärdsplan som framskrider till beslut. Utkastet finns i detta skede enbart på finska-