Hoppa till innehåll

Byggandet av kommunaltekniken i Kullo företagsområde gör det nödvändigt att stänga av en gata i Nyby småindustriområde.

Borgå stad och affärsverket Borgå vatten låter i enlighet med detaljplanen ”461 Kullo företagsområde” bygga gator, grönområden och ett vattenförsörjningsnät i Kullo, söder om Sköldviks raffinaderiområde.

Borgå stad och affärsverket Borgå vatten låter i enlighet med detaljplanen ”461 Kullo företagsområde” bygga gator, grönområden och ett vattenförsörjningsnät i Kullo, söder om Sköldviks raffinaderiområde.

Louhintahiekka Oy, som valts till huvudentreprenör för arbetena, inledde byggandet av kommunaltekniken i mars 2021. De arbeten som nu ska inledas är reparationer och ombyggnadsarbeten på Nybyvägen och Metsäpirttivägen samt sanering av kommunaltekniken i den närmaste omgivningen av Nyby småindustriområde.

Delar av gatuområdena måste stängas av när nybyggnads- och ombyggnadsarbeten utförs, och då är ingen trafik genom det avstängda området möjlig.

− Till varje fastighet ordnas en säker och fungerande förbindelse från Nybyvägens södra eller norra anslutning. Trafiksäkerheten i området ägnas speciell uppmärksamhet. Planeringen av trafikarrangemang och arbeten baseras alltid på säkerhetssynpunkter. Avstängning av Nybyvägen möjliggör en snabb och säker sanering av kommunaltekniken. Genom att avgränsa den allmänna trafiken från entreprenadområdet säkerställer vi arbetets och trafikens smidighet för arbetstagarna och företagarna i området, berättar gatubyggnadschef Matias Pietilä från Borgå stad.

Den första stängningen börjar 10.5.2021 kl. 6.00. Företagarna i området informeras varje vecka om arbetets framskridande, uppdaterade tidsplaner och trafikarrangemang.

− Arbetet inleds tyvärr samtidigt som Nestes stora driftsstopp. Byggnadsarbetena på Nybyvägen kan emellertid inte inledas först efter det stora driftsstoppet vid Nestes raffinaderi i Borgå, eftersom byggandet av kommunaltekniken är en central del av genomförandet av vårt byggprojekt. Av arbetstekniska och kvalitativa skäl ska byggandet av kommunaltekniken alltid börja från den lägsta punkten på området, i detta fall korsningen av Nybyvägen och Metsäpirttivägen, motiverar Pietilä.

Meningen är att arbetena i närheten av Nyby småindustriområde blir färdiga före slutet av 2022.

Säkerheten säkerställs genom trafikarrangemang och regelbunden information

Genomförandet av nybyggnads- och ombyggnadsarbetena och trafikarrangemangen inom entreprenadområdet har planerats med beaktande av säkerheten. Smidig trafik under projektet säkerställs genom god information på veckonivå och förhandsplanering av arbetena. Man har genom förhandsplanering förberett sig på eventuella problemsituationer som föranleds av trafikarrangemangen.

Entreprenören ansvarar för byggområdet, trafikstyrning under byggarbetet, underhåll och informering om byggarbetet. Vid byggandet strävar man efter att minimera olägenheterna för företagarna i området.

De tider som anges nedan är riktgivande och preciseras varje vecka.

Riktgivande tider för stängning av Nybyvägen

 1. Nybyvägen sektionsintervall 790–880, stängt 10.5.2021-24.5.2021
 2. Nybyvägen sektionsintervall 880–920, stängt 24.5.2021-31.5.2021
 3. Nybyvägen sektionsintervall 920–1200, stängt 31.5.2021-28.6.2021
 4. Nybyvägen sektionsintervall 1200–1350, stängt 28.6.2021-12.7.2021
 5. Nybyvägen sektionsintervall 1350–1400, stängt 12.7.2021-19.7.2021
 6. Nybyvägen sektionsintervall 1400–1500, stängt 19.7.2021-26.7.2021
 7. Nybyvägen sektionsintervall 760–790, stängt 26.7.2021-2.8.2021
 8. Nybyvägen sektionsintervall 690–760, stängt 02.8.2021-9.8.2021
 9. Nybyvägen sektionsintervall 650–690, stängt 09.8.2021-16.8.2021
 10. Nybyvägen sektionsintervall 560–650, stängt 16.8.2021-23.8.2021
 11. Nybyvägen sektionsintervall 440–560, stängt 23.8.2021-30.8.2021
 12. Nybyvägen sektionsintervall 400–440, stängt 30.8.2021-6.9.2021
 13. Nybyvägen sektionsintervall 300–400, stängt 06.9.2021-13.9.2021
 14. Nybyvägen sektionsintervall 200–300, stängt 13.9.2021-20.9.2021
 15. Nybyvägen sektionsintervall 0–30, stängt 27.9.2021-4.10.2021
   

Ytterligare information:

Borgå stad, kommuntekniken
gatubyggnadschef Matias Pietilä
matias.pietila@borga.fi

Borgå vatten:
projektchef Riitta Silander-Lönnström
riitta.silander-lonnstrom@borga.fi

Entreprenör Louhintahiekka Oy,
arbetschef Mikko Korhonen
mikko.korhonen@louhintahiekka.fi

Mera information om byggandet i Kullo företagsområde:

Med byggarbetena bereds över 30 nya företagstomter

Vid Nybyvägen och Metsäpirttivägen, norr om Sköldviks raffinaderiområde, kommer det att finnas över trettio nya företagstomter, dels på stadens mark, dels på privatägd mark. Tomternas storlek varierar mellan 5 000 m² och 72 000 m².

Sköldviks företagsområde har planlagts som del av utvecklingen av Sköldviks kluster för bioekonomi och cirkulär ekonomi. Målet är att området blir ett mångsidigt företagsområde i Kullo som uppfyller dagens krav, är snyggt med tanke på stadsbilden, har en tydlig kvartersstruktur och lockar ny företagsverksamhet. Området ska ligga vid en ny matargata, Kullo industriväg. Namnet Nybyvägen ändras inte och Nybyvägen bevaras som en central tomtgata. Dessutom byggs det nya tomtgator till företagstomter och en ny anslutning till området från Nestevägen.