Hoppa till innehåll

Detaljplanen för ändan av Lundagatan hålls framlagd

Förslaget till ändring av detaljplanen för östra ändan av Lundagatan hålls framlagt.

Förslaget till ändring av detaljplanen för östra ändan av Lundagatan hålls framlagt.

Med planen fortsätts arbetet med att utveckla centrum. I området finns Borgås gamla sjukhus, där det senast har funnits en hälsovårdscentral. I området kommer att placeras bostäder samt service- och affärslokaler. I och med planändringen kan man i området bygga fyra nya flervåningshus och en underjordisk parkeringsanläggning. En del av de nuvarande träbyggnaderna skyddas. Av det gamla stensjukhuset bevaras gavlarna som är värdefulla för stadsbilden. I anslutning till dem byggs nybyggnader.

I kvartersområdet byggs bostäder, servicebostäder och affärslokaler

I planen reserveras minst 2 000 m2-vy för servicebostäder och för servicelokaler i anslutning till dem. I dessa lokaler kan placeras konceptet för åldersvänligt boende (Virkkulankylä), som utvecklats av Kuusikkoaho Oy som har beviljats planeringsreservering för området. I kvartersområdet placeras minst 750 m²-vy affärs-, kontors- eller restauranglokaler. Affärslokalerna kan placeras i de skyddade byggnaderna eller på gatuplan i de nya byggnaderna. För de nya flervåningshusen har reserverats byggrätt ca 5 300 m2-vy.  Den totala våningsytan på tomten blir 7 155 m2-vy. I kvartersområdet byggs ungefär hundra nya bostäder, som svarar på efterfrågan på centrumbostäder i närheten av bra tjänster och kollektivtrafikförbindelser.  

Gångvägen från Fänriksgatan till Engelsstigen bevaras

I planarbetet har fästs särskild uppmärksamhet vid gårdarnas lummighet och vid att skapa förutsättningar för ett trivsamt boende i centrum. De stora ädelträden som är betydelsefulla för stadsbilden bevaras och en del av parkeringsområdena ändras till lummiga gårdar för de boende. Till planen hör bygganvisningar, i vilka beaktas både nybyggandet, renoveringsbyggandet och utvecklingsbehoven för grönmiljön. Den populära gångvägen till centrum mellan Fänriksgatan och Engelsstigen bevaras. 

Detaljplaneförslaget hålls framlagt 7.4–10.5.2021.