Hoppa till innehåll

En rejäl minskning att förvänta i Borgås utsläpp av växthusgaser

Finlands miljöcentral offentliggjorde idag en på förhandsuppgifter baserad kalkyl av finländska kommuners klimatutsläpp år 2020.

Finlands miljöcentral offentliggjorde idag en på förhandsuppgifter baserad kalkyl av finländska kommuners klimatutsläpp år 2020.

Enligt kalkylen minskade kommunernas sammanräknade klimatutsläpp med 7,4 procent från år 2019. Den största förändringen skedde i utsläppen av elförbrukningen (-20 %). Utsläppen av elförbrukningen påverkades särskilt av minskat bruk av fossila bränslen och minskad elförbrukning till följd av det varma året.

Borgås utsläpp minskade med över 10 procent

I ljuset av förhandsuppgifterna minskade Borgås totala utsläpp med 11,6 procent jämfört med fjolåret. Utsläppen per invånare minskade lite mer, med 12 procent.

– I Borgå minskade mest utsläppen från vattentrafiken (-46,7 %) och förbrukningselen (-20,7 %). Man kan ändå se en utsläppsminskning på varje sektor, berättar stadens expert för hållbar utveckling Sanna Päivärinta.

Från år 2007 har Borgås totala utsläpp enligt förhandskalkyler minskat med 38,8 procent. Utsläppen per invånare har minskat med 42,2 procent under samma tidsperiod.

– Man kan anta att också det exceptionella coronaåret har för sin del påverkat utsläppsutvecklingen år 2020. Det återstår att se om coronans effekter på utsläppen är permanent när samhället återhämtar sig från undantagsförhållanden. Utsläppen har inte minskat enbart på grund av coronan. Också t.ex. förnybara bränslen och nya lösningar i trafiken påverkar utsläppen väsentligt, och man har kunnat se en motsvarande utvecklingstrend redan under en längre tid, fastställer Päivärinta.

Närmare uppgifter om Borgås utsläpp fås när Finlands miljöcentral offentliggör de slutliga resultaten från år 2020. För närvarande finns slutliga resultaten att få för åren 2005–2019.

Beräkning av växthusgasutsläpp för kommuner

Finlands miljöcentral har utvecklat kalkylmetoden för växthusgasutsläppen särskilt för uppföljningen av kommunernas klimatmål.

– Från utsläppskalkylen har man försökt eliminera sådana faktorer som kommunen inte själv kan påverka. Sådana faktorer som är oberoende av kommunen är bränsleförbrukningen i industrianläggningar som ingår i utsläppshandeln, industrins elförbrukning, utsläppen från hanteringen av industrins avfall samt genomfartstrafiken som sker med lastbilar, paketbilar och bussar, berättar Päivärinta.

Mera information: