Hoppa till innehåll

Enkät om trafiksäkerhet: Människors egna handlingar och val skapar en trygg trafik

På initiativ av Borgå stads trafiksäkerhetsarbetsgrupp genomfördes i början av år 2024 en enkät om trafikbeteendet inom Borgå stads område. Bakgrunden var en oro för att trafikkulturen blir mer vårdslös och trafikklimatet försämras.

Auto ajaa suojatien yli.

På enkäten svarade inom utsatt tid 586 personer, av vilka de flesta (82 %) uppgav att de rör sig dagligen inom stadens område. Personerna rör sig huvudsakligen med bil, men en mycket stor del också till fots och med cykel (förutom med bil.
Också nästan hälften (44 %) av dem som svarade på enkäten upplevde att trafikklimatet har försämrats. Endast sju procent ansåg att trafikklimatet har förbättrats.
Resultaten av enkäten har gåtts igenom och gruppen har funderat på hur man skulle kunna lösa de utmaningar i fråga om trafikbeteendet som lyfts fram i enkäten.

– Man tänker ofta att problem med trafiksäkerheten beror på trafikmiljön, men undersökningar visar att trafikmiljön sällan är orsaken till olyckor, säger trafiksäkerhetsgruppens ordförande, trafikplaneringschef Hanna Linna-Varis.

– Vi människor skapar en säker trafik med våra egna handlingar och val. Det räcker med att helt enkelt känna till och följa reglerna, och sedan ha en gnutta respekt för andra trafikanter och ta hänsyn till andra, påpekar Linna-Varis.

Fortkörning, användning av mobiltelefon i trafiken – många typer av förseelser

Vad i trafiken är det då som orsakar oro? I enkäten ombads de som svarade att utvärdera både sitt eget och andras beteende när de rör sig på olika sätt i trafiken. Dessutom fick de framföra sina synpunkter på hur allvarliga ”förseelserna” var.
Som den allvarligaste förseelsen lyfte svarspersonerna fram bland annat fortkörning, att vara påverkad av rusmedel i trafiken samt användning av mobiltelefon oberoende av färdsätt. Det upplevdes även som en allvarlig förseelse att inte använda reflexer och cykelljus när det är mörkt.
Saker som svarspersonerna uppgav att de kunde förbättra i sitt eget beteende är bland annat att använda reflex och cykelhjälm, följa hastighetsbegränsningar och använda halkskydd på skorna vintertid.

Flera problemplatser för trafikbeteendet

I enkäten hade man också möjlighet att berätta om platser i Borgå stads område där problem i trafikbeteendet accentueras. Det kom många svar om nästan 400 platser. De platser som togs upp mest var:

  • Mannerheimgatan: bland annat körning mot rött, grupperingar i fel körfält, fortkörning samt ungdomars kvartersrally, alltför kortvarigt grönt ljus, fotgängare ges inte företräde på övergångsställen och fotgängares synlighet (inga reflexer) samt fotgängares användning av mobiltelefon
  • Alexandersgatan: bland annat trafikljusens funktion och smidigheten i dessa korsningar samt ”giljotinövergångsställen” (när ett fordon stannar för att släppa fram fotgängare, men ett annat fordon stannar inte)
  • Västra Mannerheimleden: bland annat körning mot rött, höga körhastigheter och otrygga övergångsställen.
  • Tolkisvägen: bland annat fortkörning, körning mot rött, fotgängare går mot rött vid övergångsställen med trafikljus, otrygga korsningsområden med tanke på bland annat risken för påkörning bakifrån (stopp vid vänstersväng samt underhastigheter)
  • Alexandersbågen, Västra Alexandersgatan och Konstfabrikens område: bland annat ”giljotinövergångsställen” (när ett fordon stannar för att släppa fram fotgängare, men ett annat fordon stannar inte), fortkörning, accelerationer, fordon som tränger sig framför andra vid spärrlinje
  • Ågatan: bland annat cykelgatans otrygghet för cyklister, på grund av bland annat svängande fordons likgiltighet/okunskap om väjningsplikten, samt motorfordons höga körhastigheter
  • Kyrkogatan: bland annat genomfartstrafik, höga körhastigheter och bristande iakttagande av väjningsregler