Hoppa till innehåll

Ett livligt och attraktivt idrottscentrum till Kokon

Den första versionen av koncept- och fastighetsutvecklingsplanen för Kokon idrottscentrum är färdig.

Den första versionen av koncept- och fastighetsutvecklingsplanen för Kokon idrottscentrum är färdig.

Målet är ett livligt och attraktivt idrottscentrum som vid sidan av mångsidiga idrottslokaler erbjuder idrottsmöjligheter, evenemang och högklassiga tjänster med låg tröskel. 

– Den preliminära fastighets- och konceptutvecklingsplanen som just blivit färdig erbjuder enligt stadsstrategin och idrottsprogrammet Borgåbor allt bättre möjligheter till självständig och ledd motion som främjar hälsa och välmående, summerar stadsplaneringschef Dan Mollgren.

Stadsstyrelsen beslutade sommaren 2019 att utvecklingen av Kokon idrottscentrum inleds. I utredningsarbetet har deltagit Realidea Oy, expert på fastighets- och konceptutveckling, samt stadens sektorövergripande expertgrupp för projektet. Under arbetets gång har staden utrett Borgåbornas behov och önskemål och hört stadens invånare, idrottsföreningar och aktörer i området.

– Av idrottslokaler i Borgå önskas mycket. I den preliminära konceptplanen som nu är färdig presenteras ett motiverat alternativ enligt vilket området i Kokon kan utvecklas. Konceptet går ändå att omarbeta flexibelt, och idrottsplatser för olika grenar kan byggas med många olika nivåer och så, att de lämpar sig för olika målgrupper, berättar Mollgren.

– Nu är det viktigt att börja diskutera värderingar och principiella linjer som berör utvecklingen av området, poängterar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

– Ska vi utveckla Kokonområdet med fokus på tävlingsidrott eller hobbyverksamhet? Ska idrottscentrumet i fortsättningen betjäna Borgåbor, invånare i hela närområdet eller rentav hela Finland? Hur stor och dyr helhet ska staden sikta på? Vilken är stadens roll i verksamheten och ska planer genomföras tillsammans med en privat investerare och operatör? Och vilka planerade investeringar ska staden avstå från, om staden inleder ett så här stort utvecklingsprojekt? listar Ujula.  

Det nya fullmäktige fattar i slutet av året principiella beslut som stakar ut linjer för det fortsatta arbetet. Efter detta följer beredning av detaljplanen och förhandlingar med investerare. Området kan börja byggas omkring år 2025.

Idrottshallarna och friluftsskogen i området är redan nu populära motions- och friluftsställen. Området ligger alldeles tätt intill centrum och i närheten av skolor och man kommer lätt dit också med kollektivtrafikmedel.

Trots underhållet har renoveringsskulden för byggbeståndet i Kokon idrottscentrum ändå blivit rätt så stor. Området saknar moderna lokaler som möjliggör stora evenemang, och barnfamiljer och ungdom har inte beaktats tillräckligt. Trafiken i området skapar säkerhets- och trivselproblem. 

——————————————————–

Preliminärt koncept för Kokon idrottscentrum i ett nötskal

 • En ny trafikreglering förbättrar avsevärt förutsättningar för gång- och cykeltrafik och områdets trivsel genom att skapa ett gångtrafikområde som är stängt för biltrafiken mellan friluftsbadet och hallarna. Parkeringen är centraliserad i områdets utkant och antalet parkeringsplatser säkerställer att området kan besökas också med bil enklare än idag.
 • Intressanta friluftsleder planeras i omgivningen. Guidningen i området och områdets utseende och trivsel ska göras bättre med hjälp av färggranna ytmaterial, utrustning och tydliga orienteringstavlor.
 • Verksamheten i området ska göras mångsidigare genom att speciellt barnfamiljer och unga tas allt bättre i beaktande. Vid sidan av organiserad föreningsmotion kommer man att beakta frivillig motion som kan utövas året runt.
 • Områdets nya hjärta är en centralarena. I centralarenans huvudentréhall finns en informationsdisk, en restaurang och kommersiella tjänster. I centralarenan finns en bollspel-, gymnastik- och bowlinghall och är en evenemangsarena som inrymmer upp till 3000 personer.
 • I anslutning till centralarenan kommer det att finnas en ny inomhuslekpark för de minsta i familjen. Lekplatsen som kan användas året om betjänar också som områdets gemensamma barnparkering.
 • En ny hall för racketsport betjänar vänner av tennis, badminton och padel. Den fungerar med hjälp av centralarenans personal och självbetjäningssystem.
 • Kokonhallen byggs om till en ungdomsarena. Den ska bli en gymnastik- och hobbyhall för barn och unga. Den erbjuder med låg tröskel mångsidiga och intressanta aktiviteter, såsom möjlighet till små spel, skejtning, klättring, parkour, dans och musik.
 • Aurorahallen byggs om, varefter den har en träningsplan för bollspel inomhus, ett gym med låg tröskel där man betalar separat för varje besök samt tvätt-, omklädnings- och spårmaskinutrymmen för skidstadion.
 • Ishallarna totalrenoveras. Tävlingsishallen ska bli en huvudarena för issporten. Dess åskådarläktare inrymmer cirka 500 personer och träningsishallen kompletterar utbudet av tider för issport. I träningsishallens nybygge finns idrottsföreningars lokaler och en inomhusförbindelse mot racketsporthallen och ungdomsarenan.
 • Det populära friluftsbadet framhävs som områdets centrala element med dragningskraft. I sluttningarna som omger friluftsbadet kan man placera t.ex. sitt- eller träningstrappor, en klättringssluttning, en rutschbacke och en bastu.
 • Området har också andra idrottstjänster såsom en juniorfotbollshall, en manege och ett häststall.

Preliminär ägande- och operatörsmodell i ett nötskal

 • Stadsstyrelsen har i sitt tidigare beslut konstaterat att en eventuell ny hall är en betydande investering och om den blir verklighet, torde den sannolikt förutsätta privat finansiering och skapande av en affärsverksamhetsmodell. Stadens roll kommer troligen i framtiden allt mer förändras från en egentlig tjänsteproducent till skapare av möjligheter och koordinator för modellen med flera producenter.
 • Med hänsyn till utvecklingen av idrottscentrumets funktionalitet, kostnadseffektivitet, marknadsföring och attraktivitet föreslås det en modell där förvaltningen och opereringen av området ordnas centraliserat som en enda helhet.
 • Det föreslås att Borgå stad och en utomstående placerarpart bildar ett kommanditbolag som ska förvalta fastigheterna i Kokon. För den dagliga verksamheten svarar en separat operatör som ska sörja för maximering av lokalernas användningsgrad.
 • Placerarparten ska göra en direkt kapitalplacering i bolaget och Borgå stad ska inlösa delägarskapet dels med kapitalplaceringen och dels med en apportplacering i de befintliga byggnaderna. Staden ska ge en lånegaranti för projektet.
 • Fastighets- och konceptutvecklingsplanen innehåller också preliminära investerings- och ekonomikalkyler. Dessa är dock bara uppskattningar och kalkylerna måste preciseras, om man beslutar fortsätta planeringen av området.
 • Investeringarna i idrottslokalerna är knappa 40 miljoner euro. Staden ska också svara för investeringar i gatu- och friluftsområden som uppskattas vara cirka 5 miljoner euro.
 • Idrottscentrumet har lokaler av olika typer som skiljer sig väsentligt från varandra både när det gäller intäktspotentialen och risker med anknytning till intäkter. Intäkterna från affärsverksamheten består av hyror för idrottslokaler som inte är marknadsbestämda och som staden garanterar, hyror för idrottslokaler som är marknadsbestämda samt för hyror för andra lokaler. I de preliminära kalkylerna är stadens hyressubvention cirka 1,3 miljoner euro per år.
 • Hyressubventionen är för staden ett sätt att säkerställa en tillräckligt mångsidig, jämlik och vettigt prissatt idrottstjänsthelhet för stadens invånare.