Hoppa till innehåll

Järnhalten minskas ytterligare i vattnet som produceras i Saxby vattentag

Järnhalten i det vatten Saxby vattenverk producerar kommer att minskas ytterligare under början av våren. Halten kommer att sjunka under rekommenderade gränsvärden. Borgå vatten har påbörjat förberedande arbeten för att sanera andra vattenbehandlingslinjen och saneringen uppskattas vara klar under början av våren. Förra hösten gjordes motsvarande ändringar på första behandlingslinjen vilket förbättrade hushållsvattnets kvalitet. Genom ändringsarbeten kan man med den nya utrustningen dosera en fällningskemikalie, som avskiljer järn samt tillika minskar grumligheten i vattnet.

Under förra och gångna året har järnhalten varit exceptionellt hög i råvattnet som används i Saxby vattenverk. Vattenbehandlingsprocessen har inte kunnat effektivt avskilja exceptionellt höga järnhalter. Störningen i hushållsvattnet som orsakas av järn är inte farlig för hälsan och det finns inga gränsvärdeskrav utan endast rekommendationer. Olägenheterna som orsakas av höga järnhalter är tekniska och estetiska: järnet kan orsaka avlagringar på sanitära armaturer, o byket kan det bli rostfläckar och i dricksvattnet kan man känna av järnsmak.

I Saxby vattenverk finns det alltså två behandlingslinjer varifrån vattnet pumpas till vattenledningsnätet och distribueras till nästan hälften av Borgås invånare och företag. Vattnet från Saxby vattenverk distribueras huvudsakligen i stadens västra- och norra delar. Från Saxby vattenverk pumpas det cirka 1,5 miljoner kubikmeter vatten till nätet årligen.

Borgå vatten påbörjar också i år byggandet av råvattenlinjer från Finnby vattentag samt utvidgningen av Saxby vattenverk. Kvaliteten på råvattnet som fås från Finnby är en bättre än nuvarande. Vattenbehandlingen i utvidgningen i Saxby vattenverk kommer också för sin del att effektivera järnavskiljningen från råvattnet. ”Borgå vatten har redan länge gjort sjuåriga sanerings- och investeringsplaneringar för nät och anläggningar i samband med budgeten. För att kunna säkerställa verksamheten och finansieringen samt trygga invånarnas goda vattenkvalitet har vi förra året påbörjat en noggrannare underhålls- och saneringsplanering för tjugo år framåt. Nätsaneringar är också bra att planera och om möjligt utföra samtidigt då gator och annan infra underhålls” berättar Borgå vattens verkställande direktör Elina Antila.

Relaterad till tidigare nyhet som öppnas via länken nedan