Hoppa till innehåll

Kommuninvånare får ge respons för utveckling av ungdomsarbetet

Unga får ge respons om ungdomsarbetet via enkäter i Borgå stads ungdomslokaler. Enkäten ordnas samtidigt på flera olika orter i Finland. De ungas svar används för att utvärdera och utveckla arbetet i ungdomslokalerna.

nuoren kengät.

Enkäten kan besvaras i ungdomslokalerna under två veckor 16.10.–19.11.2023. Genom enkäten får ungdomstjänsterna information om åsikter och erfarenheter hos de unga som deltar i verksamheten gällande bland annat säkerhet, delaktighet och kamratrelationer.

I höst genomförs för första gången också en enkät till de kommuninvånare som inte deltar i verksamheten och är unga under 20 år, vuxna eller samarbetspartners. Med hjälp av den kartläggs hurdana uppfattningar som är förknippade med kommunens ungdomsarbete och utreds orsakerna till att man inte deltar i verksamheten. Svaren samlas in 16.10–19.11, dvs. samtidigt med den enkät som är riktad till de unga som deltar i verksamheten.

Det tar 15–20 minuter att svara på enkäten och det är frivilligt att svara. Svaren är helt anonyma. I början av enkäten väljs kommunen och ungdomslokalen eller området. Före de egentliga frågorna frågar man om respondentens bakgrundsuppgifter. Efter bakgrundsuppgifterna följer en rad olika påståenden för att utreda kommuninvånarnas uppfattning om kommunens ungdomsarbete.

Enkäterna är en del av verksamheten vid kompetenscentret för kommunalt ungdomsarbete Kanuuna (Kanonen), som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Genom sin verksamhet stärker kompetenscentret Kanuuna på riksnivå bland annat kompetensen och samarbetet inom ungdomsarbetet samt utvecklar och beskriver bedömningen av ungdomsarbetets kvalitet.