Hoppa till innehåll

Nämnden behandlar reviderade förslag till detaljplaner för torget, Träkvarteret, Institutgränd och Kungsporten

Stadsutvecklingsnämnden behandlar följande detaljplaneförslag på sitt möte 14.12

Stadsutvecklingsnämnden behandlar följande detaljplaneförslag på sitt möte 14.12

Borgå torg

Detaljplaneförslaget för Borgå torg framskrider för godkännande. Förslaget var framlagt i juni-september 2020. Det lämnades sju utlåtanden om och sex anmärkningar mot förslaget.

I samband med granskningen av detaljplaneförslaget utarbetades en utredning om placering av bussterminalen samt en undersökning om att indela arbetena på torget i etapper och om hur torg- och kollektivtrafiktjänsterna fungerar under arbetet. De justeringar som gjordes i detaljplaneförslaget är små.

– Detaljplaneändringen för torget är ett viktigt projekt för utveckling av centrum. Målet är att skapa förutsättningar för utveckling av torget till en promenadvänlig mötesplats för vistelse och handel, säger stadsplaneringschef Dan Mollgren.

Verksamheterna på torget bildar ett enhetligt område i detaljplaneförslaget. Kollektivtrafikens tjänster blir kvar i närheten av torget men trafiken styrs till gator som gränsar detaljplaneområdet. I och med detaljplanen utvecklas torget till en öppen plats som är trygg, lockande och trivsam och betjänar alla stadsbor.

Läs mera om projektet för torget på adressen: https://www.borga.fi/540-borga-torg  

Träkvarteret på västra åstranden

Träkvarteret är det följande och sista bostadsbetonade kvarteret på västra åstranden. Projektet grundar sig på anbudsförfarandet som ordnades i slutet av år 2018.

I detaljplanen, som beretts för godkännande, anvisas i Träkvarteret totalt 15 245 m²-vy byggrätt, vilket möjliggör byggandet av 180-220 nya bostäder.

– Målet är att byggandet av trävåningshusen kan påbörjas år 2023, efter att markförstärkningsarbetena till största delen blir färdiga nästa år, berättar planläggare Pekka Mikkola.

I Träkvarteret byggs tre grundtyper av våningshus: ett långt lamellhus, stora punkthus och små så kallade stadsvillor. Byggnadsmaterialet ska huvudsakligen vara trä med betoning på byggande i massivt trä. Valet av material stöder stadens klimatmål, eftersom träet fungerar som ett kollager under en lång tid. I detaljplanens bygganvisningar får träbyggandets innovativitet komma fram också i fasaderna och de taktila ytorna.

Läs mera om Träkvarteret på adressen https://www.borga.fi/535-vastra-astrandens-trakvarter

Institutgränd 

Detaljplaneändringen omfattar den förra yrkesskola Point Colleges tomt och området för enhetsskolan Strömborgska skolan. Också en del av Näse hälsovårdscentrals parkeringsplats ingår i planeringsområdet.

– Ett centralt mål är att göra områdets samhällsstruktur helare och att med arkitekturen skapa ett trivsamt, färggrant kvarter. Avsikten är att öka möjligheterna för mångsidigt boende i Borgå, säger stadsplaneringschef Dan Mollgren.

Bostadshusen som planeras på den förra Point Colleges tomt är punkthus med fem och sex våningar. Byggrätt för bostadsbyggande anvisas totalt 9 500 m2-vy. Byggrätten motsvarar uppskattningsvis 128 bostäder.

Målet för planeringen av bostadshusen är hälsosamhet och användning av kolneutrala tekniska lösningar enligt hållbar utveckling.

Mera information om Institutgränd: https://www.borga.fi/544-institutgrand-1

Kungsporten

Gränsningen av detaljplaneförslaget för Kungsporten, södra området har ändrats på grund av ändringar i gatuområdena. Stadsutvecklingsnämnden behandlar detaljplanen på nytt, och den ska läggas fram på nytt som förslag.

Målen för detaljplanen har inte ändrats efter det att den behandlades för ett år sedan. Genom detaljplanen bildas två nya tomter i södra delen av Kungsporten och möjliggörs en bro över motorvägen.