Hoppa till innehåll

Nämnden för växande och lärande behandlar budgetförslaget för 2024 den 26 september

Porvoon kaupungin tunnus.

Nämnden för växande och lärande behandlar sektorns budgetförslag för 2024 den 26 september. Enligt förslaget är sektorns verksamhetsintäkter 6,3 miljoner euro och verksamhetsutgifterna totalt 123,7 miljoner euro. Förslaget överskrider den givna ramen med cirka 0,5 miljoner euro, det vill säga med 0,43 procent.

Verksamhetsutgifterna totalt 123,7 miljoner euro, verksamhetsintäkterna minskar i och med ändringarna

Enligt förslaget är verksamhetsintäkterna för sektorn för växande och lärande knappt 6,3 miljoner euro och verksamhetsutgifterna totalt ca 123,7 miljoner euro.

Enligt förslaget minskar verksamhetsintäkterna år 2024 med 13,4 procent bland annat som följd av att projektfinansieringen och intäkterna från klientavgifterna inom småbarnspedagogiken minskar. Verksamhetsutgifterna ökar med 2,7 procent jämfört med budgeten 2023. Budgetförslaget för sektorn för växande och lärande överskrider budgetramen som stadsstyrelsen har fastställt med cirka 1,5 miljoner euro.

Det minskande antalet barn förutsätter en översyn av servicenätet

Enligt befolkningsprognoser kommer antalet barn att under kommande år minska med flera hundra till följd av den låga nativiteten. Ännu för tillfället ökar antalet elever i årskurserna 7–9 en aning, men antalet börjar minska under de kommande åren.

Om ökningen av elevantalet stannar upp blir det möjligt att granska personalkostnaderna inom sektorn på lång sikt. Detta förutses innebära att antalet anställda minskar, men först i det skedet då grupper kan slås samman. 

I samarbete mellan olika sektorer har man gjort prognoskalkyler över antalet barn samt utifrån dem planerat och utarbetat principer för att styra planering och beslutsfattande i fråga om servicenätet. Styrd av principerna utarbetas under 2024 en utredning om servicenätet. På basis av utredningen fattas beslut om servicenätsplanen och verkställighetsbesluten om helheten under åren 2024–2025.

– Servicenätet som helhet bör granskas på lång sikt, eftersom det minskande antalet barn under de kommande åren innebär ett stort underskott också i statsandelarna inom sektorn för växande och lärande, konstaterar bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Ändringar i verksamheten år 2024

Bland annat följande ändringar i verksamheten inverkar på sektorns budget för 2024:

  • Ökande leasinghyror på grund av ökat antal maskiner och anordningar
  • Säkerställande av personalresurser till stöd för utvecklandet av system- och programvara
  • Tryggande av välfärd: öka stödundervisning och specialundervisning
  • Antalet barn i högstadieskolorna ökar och timresurserna ökas i och med de nya gruppernas behov
  • Verksamhetsintäkternas minskning då stadens separata finansiering minskar
  • Intäkterna från klientavgifterna inom småbarnspedagogiken minskar som en följd av reformen av lagen om klientavgifter 1.3.2023
  • Antalet barn under tre år som drar nytta av de småbarnspedagogiska tjänsterna ökar (gruppernas antal ökar)
  • Utveckling av ledandes processer
  • Högklassig, proaktiv och planmässig kommunikation

Fullmäktige godkänner budgeten i slutet av året

Budgetförslaget för sektorn för växande och lärande år 2024 utarbetades på basis av Borgå stads riktlinjer och anvisningar för upprättande av budget.

–  Förändringar i verksamhetsmiljön, bland annat satsning på välfärd och stöd för inlärning samt nationella och lokala studieresultat har tagits i beaktan vid uppgörandet av budgeten för att också i fortsättningen kunna garantera högklassig service för barn som bor i Borgå, preciserar bildningsdirektör Sari Gustafsson.

I budgeten har samlats budgetärendena för sektorns serviceområden, dvs. ledningen, finsk- och svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen samt småbarnpedagogiska tjänsterna. Budgeten innehåller också revideringar av titlar, vilket strävar efter en modern och enhetlig organisation.

Budgetberedningen framskrider i enlighet med den tidsplan som stadsstyrelsen har fastställt. Nämnderna ger sina förslag senast 27.9.2023. Stadsdirektörens budgetförslag publiceras i oktober. Efter det behandlar stadsstyrelsen budgetförslaget och fullmäktige fastställer budgeten i sitt möte i november.