Hoppa till innehåll

Nämnden för växande och lärande, beslut 19.3.2024

Porvoon kaupungin tunnus.

Kokon idrottscentrum

Nämnden godkände utlåtandet av sektorn för växande och lärande om planeringsskedet för Kokon idrottscentrum.

Föredragaren ändrade sitt förslag och strök följande textavsnitt ur yttrandet:
Byggnadens nuvarande form och placeringen av inomhusfunktioner motsvarar inte vad som verkar lämpa sig för idrottsverksamhet, utan särskild uppmärksamhet bör i nästa skede fästas vid publiken och hur publiken rör sig samt hur idrottarna och andra eventuella gruppers rör sig i byggnaden. På samma sätt krävs förändringar för en säker placering av olika maskiner och utrustningar.

Paragrafen justerades genast.

Upprättande av ett program för ekonomisk produktivitet och balans

Nämnden för växande och lärande godkände i fråga om de egna serviceområdena sektorns ekonomiska produktivitets- och balanseringsprogram 2024-2027 och sänder det vidare till stadsstyrelsen för beaktande i stadens ekonomiska produktivitets- och balanseringsprogram 2024-2027.

Eftersom sektorn inte kan uppnå det uppställda målet inom den utsatta tidsplanen, fortsätter anpassningen av verksamheten då antalet barn fortsätter sjunka under 2030-talet. En minskning av sektorns driftsutgifter förutsätter strukturella lösningar för att kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt. De föreslagna åtgärderna planeras att genomföras på ett sådant sätt att den servicenivå som barnen får inte försämras.

Nämnden kompletterade enhälligt texten till beslutet på följande sätt:
“Beslut om strukturförändringar fattas separat i samband med skolnätsutredningen”.
”När det gäller förvaltningsstrukturen och stödtjänsterna måste det fortfarande finnas besparingar”.
Nämnden beslöt enhälligt att gränsen av skolskjutsar för elever på klasser 1-2 stannar på tre kilometers avstånd.

Martin Tuula framförde följande förändringsförslag, understödd av Aaltonen Johanna att transporter av hobbymodell bibehålls. Nämnden beslöt efter omröstning med rösterna 9 (Lönnfors, Pauloaho, Kanon, Kivineva, Lönnroth, Broman Lökfors, Laaksonen, von Veh) – 2 (Aaltonen, Martin) att förkasta förändringsförslaget.

Martin Tuula framförde följande förändringsförslag, understödd av Aaltonen Johanna att portion för skolmat förblir oförändrad. Nämnden beslöt efter omröstning med rösterna 7(Pauloaho, Kanon, Kivineva, Lönnroth, Broman, Lökfors, Laaksonen) – 4 (Lönnfors, Aaltonen, Martin, von Veh) att förkasta förändringsförslaget.

Paragrafen justerades genast.