Hoppa till innehåll

Nämnden för växande och lärande, beslut 23.11.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Utveckling av idrottstjänsterna

Nämnden för växande och lärande beslutade föreslå att stadsstyrelsen godkänner att den övergripande utvecklingen av idrottstjänsterna genomförs med de föreslagna tyngdpunkterna och åtgärderna under 2024.

Projektplan för förskoleverksamhet i Kvarnbackens skola

Nämnden för växande och lärande godkände de delar av projektplanen som berör verksamhet och pedagogik samt omfattar sektionens utlåtande.
Nämnden anser att det i projektplanen tydligt bör framkomma när skede två verkställs och hur det finansieras.

Förnyande av processen för beviljande av förskoleplatser och daghem med förskoleundervisning 2024–2025

Nämnden för växande och lärande antecknade för kännedom förnyande av processen för beviljande av förskoleplatser samt beslutade godkänna att förskoleundervisning ordnas läsår 2024–2025 i daghemmen som nämns i bilagan.

Behovsutredning av småbarnspedagogik vid Äppelgårdens serviceområde

Bildningsdirektör preciserade sitt beslutförslag enligt följande:
konstaterade att man kan tydligt bevisa att det inom småbarnspedagogiken för Äppelgårdens serviceområde finns behov av tilläggsutrymmen för fyra grupper från ingången av år 2024. Tjänsterna för småbarnspedagogik föreslår nämnden att det för behovet av småbarnspedagogiska tjänster inom Äppelgårdens serviceområde skaffas tilläggslokaler för fyra daghemsgrupper från och med hösten 2024. För att säkerställa ett tillräckligt antal daghemsplatser ska det senast för år 2025 byggas egentliga permanenta lokaler för fyra daghemsgrupper.
Nämnden beslutade föreslå att Borgå stad omedelbart bereder en projektplan för anskaffningen av egentliga och permanenta lokaler på Äppelgårdens område.

Läsårets arbets- och lovdagar

Nämnden för växande och lärande tog del av resultaten från enkäten om läsårets arbets- och lovdagar. Nämnden beslutade att i fortsättningen följa en sådan modell att höstlovet inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i Borgå alltid är en vecka långt och infaller under vecka 42. När läsårets inleds och längden på jullovet varierar från år till år beroende på variationer i kalendern.
Beslutet om riktlinjerna skickas också till stadsstyrelsen för kännedom.

Tuula Martin föreslog, att gymnasiet själv kan besluta om egna lovdagar. Förslaget fick inte understöd och förföll.

Mallin Lönnroth framförde följande förändringsförslag, understödd av Marianne Korpi att nämnden antecknar enkäten för kännedom. Nämnden konstaterar att skillnaderna mellan språkgruppernas önskemål var motsatta och att det även fanns skillnaderna mellan de olika svarsgruppernas önskemål (elever, vårdnadshavare och personal). Gemensamt var att alla grupper önskar att jullovet inte kortas av. För att kunna beakta bägge språkgruppers önskemål besluter nämnden att man framöver fortsätter följa principen om vartannat år kort höstlov och vartannat år långt. Höstlovet infaller oberoende av längd vecka 42. Jullovet bör sträcka sig över trettondagen. Eftersom höstlovet innevarande år var kort, är höstlovet läsåret 2024–2025 långt.

Nämnden beslöt efter omröstning med rösterna 4 (Seppo Ijäs, Sanna Kivineva, Hilkka-Leena Orava, Juho Tanska) – 5 (Hanna Lönnfors, Marianne Korpi, Tuula Martin, Malin Lönnroth, Nikolai von Veh) att godkänna förändringsförslaget.

Arbets- och lovdagar läsåret 2024-25

Nämnden för växande och lärande beslutade att Borgå stads grundskolor och gymnasier har följande arbets- och lovdagar läsåret 2024–2025:

Höstterminen:
To 8.8. – Fre 20.12.2024 (91 vardagar)
Höstlov Må 14.10. – Fre 18.10. (vecka 42, 5 dagar)
Jullov 21.12.2024-6.1.2025

Vårterminen:
Ti 7.1. – lör 31.5.2025 (96 vardagar)
Sportlov Må 17.2. – Fre 21.2. (vecka 8)

Under läsåret 2025-2026 är höstlovet kortanre enligt linjedragningen

Övriga ärenden

Övriga beslut enligt föredragningslistan.