Hoppa till innehåll

Nuläget för skol- och daghemsnätet i Borgå har kartlagts

Kartläggningen av nuläget för skol- och daghemsnätet i Borgå har blivit färdig. I kartläggningen har sammanställts uppgifter om bland annat nuvarande tjänster, antal användare, ekonomi och byggnader. Kartläggningen fungerar som grund för utarbetandet av den egentliga planen för servicenätet. Kartläggningen behandlas av stadsstyrelsen 3. juni.

Porvoon kaupungin tunnus.

Borgå stad inledde i slutet av 2023 en utredning om servicenätet för småbarnspedagogik och grundläggande utbildning. Målet är att utvärdera och identifiera ändringar i servicebehoven och utbudet i ett tidigare skede än förut och reagera proaktivt på behoven.

Av kartläggningen av nuläget för skol- och daghemsnätet framgår att en del av skolorna och ungefär hälften av daghemmen används över sin kapacitet. Det har förutspåtts att behovet av platser inom småbarnspedagogik kommer att öka under de närmaste åren. Enligt befolkningsprognoser kommer däremot antalet barn i lågstadieålder att minska med flera hundra under de kommande åren. Till exempel visar Statistikcentralens befolkningsprognos från 2021 att antalet barn i grundskoleålder skulle vara cirka 790 färre år 2040 än för tillfället, och därmed minskar även behovet av skolplatser.

– Det sjunkande antalet barn innebär också ett stort underskott i statsandelarna till sektorn för växande och lärande. Vi måste se över servicenätet för att kunna erbjuda kvalitativa tjänster även i framtiden. Kartläggningen av nuläget klargör utgångspunkterna och fungerar som grund för den nya planen för servicenätet, konstaterar bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Byggnadsbeståndet för både skolor och småbarnspedagogik är till största delen i bra eller tillfredsställande skick. I några skolor används tillfälliga lösningar, som det enligt kartläggningen skulle vara bra att avstå från på lång sikt. Det finns också några enheter inom småbarnspedagogiken som avstås ifrån och som ersätts i enlighet med investerings- och ekonomiplanen.

Barnkonsekvensbedömning på våren och hösten

Konsekvenserna för barnen bedöms i olika skeden av servicenätsutredningen, och bedömningen fungerar både som utgångsinformation och som stöd för arbetet vid beredningen av olika scenarion. Det första skedet genomförs i maj–juni med enkäter där man använder barnvänliga metoder.

Med enkäterna kartläggs barnens och vårdnadshavarnas erfarenheter av och nöjdhet med lokalerna och deras nuvarande funktionella lösningar. Dessutom utreds vad som utgör en bra enhet för småbarnspedagogik eller skola ur barnens synvinkel.

Barnen svarar på sina enkäter under skoldagen eller vårddagen, och vårdnadshavarna svarar på en elektronisk enkät.

Stadsstyrelsen godkände principerna för servicenätsutredningen i april 2024. Utredningen görs i brett samarbete mellan sektorerna. Den 15 maj ordnades en aftonskola för stadsfullmäktige om servicenätets nuläge och läget för utredningen. En aftonskola med samma innehåll ordnades för medlemmarna i nämnden för växande och lärande och utbildningssektionerna torsdagen den 16 maj.

Målet är att synkronisera planen för servicenätet till en del av stadens ekonomiska produktivitets- och balanseringsprogram samt budgeten för 2025 och åren i ekonomiplanen.

Material:

Materialet uppdaterades 10.6.2024. Nedan uppdaterat material.

Tidigare om ämnet: