Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsen behandlar principerna för utredningen om servicenätet

Borgå stad inledde i slutet av 2023 en utredning om servicenätet för småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Målet är att utvärdera och identifiera ändringar i servicebehoven och utbudet i ett tidigare skede än förut och reagera proaktivt på behoven.

Porvoon kaupungin tunnus.

Principerna för utredningsarbetet presenterades för stadsstyrelsen i februari 2024. Efter det har stadsstyrelsen begärt och fått de utlåtanden som behövs av stadsutvecklingsnämnden och nämnden för växande och lärande. Också finskspråkiga och svenskspråkiga utbildningssektionen har gett utlåtanden.

Beslutsförslaget har preciserats och förtydligats. Stadsstyrelsen behandlar principerna vid sitt möte 8.4.2024.

– Stadens sektorer har tillsammans berett tydliga principer som påminner oss alla om målen för arbetet med servicenätet. Vi vill även i framtiden erbjuda småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning av hög kvalitet, betonar tf. stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

– Det är ändå bra att komma ihåg att utredningen om servicenätet endast är ett underlag för det som ska komma. Under detta år fortsätter arbetet med att bland annat samla in information om nuläget, delaktiggöra och höra olika parter, och göra en barnkonsekvensanalys. Som resultat av detta arbete får vi i slutet av året en plan för servicenätet med olika scenarier. Först efter det fattas beslut om åtgärder, fortsätter bildningsdirektör Sari Gustafsson.

De principer som föreslås för utredningen om servicenätet är:

  1. Växande och lärande står i centrum för verksamheten.
  2. Servicenätet stöder formandet av en enhetlig stig för växande och lärande.
  3. Servicenätet består av fungerande och ekonomiska enheter.
  4. Planeringen av servicenätet bygger på information.
  5. Planeringen av tjänsterna för finsk- och svenskspråkiga/språkgrupper har samma grunder.

I maj ordnas en aftonskola för stadsfullmäktige om servicenätets nuläge och läget för utredningen.

Planen för servicenätet med scenarier godkänns före utgången av 2024. Målet är att synkronisera planen med stadens ekonomiska produktivitets- och balanseringsprogram och med budgeten 2025. Beslut om åtgärder i servicenätet fattas separat 2025.

Tidigare om ämnet: