Hoppa till innehåll

På Hermansö avloppsreningsverk har man gjort saneringar som förbättrar verksamheten

Sedan sommaren 2022 har man gjort saneringar som ytterligare förbättrar reningsresultatet och energieffektiviteten på Hermansö avloppsreningsverk. Under somrarna 2021 och 2022 sanerades bägge luftningslinjerna och efter det förnyades rensgallren. De gamla rensgallren hade kommit till slutet av sin livslängd och för driftsäkerhetens skull var det nödvändigt att byta ut dem. I avloppsreningen behövs rensgallren för att ta bort större fast material så som rosk och pinnar. Genom luftningen avskiljs kväve från avloppsvattnet med hjälp av mikrober, kväve som annars skulle orsaka övergödning i vattendragen.

Också utloppspumpningen av det renade avloppsvattnet har effektiverats genom att byta en av tre pumpar till en mera effektiv. Pumpkapaciteten steg med 15% när den nya pumpen togs i bruk. Med denna åtgärd kan man bättre förhindra små bräddningar i Kodderviken, vilka tidigare har skett under störtregn och smältsäsongen.