Hoppa till innehåll

Personalrapporten 2022 är klar

Borgå stads personalrapport för år 2022 har blivit färdig. Stadsstyrelsen behandlar personalrapporten den 3 april. Året präglades av coronapandemin och av mängden sjukfrånvaro samt av arbetsvolymen. Dessutom gjorde man en betydande arbetsinsats för att sätta igång välfärdsområdet och för att bereda organisationsreformen.

Under årets första månader hade coronapandemin redan lindrats då man ser till dess svårighetsgrad, men inte ens omfattande vaccination förmådde stävja smittspridningen. Sjukfrånvaro med koppling till covid-19 ökade med 2 776 procent jämfört med föregående år. Den stora mängden sjukfrånvaro under hela året till följd av corona ledde till en ökning på 32,70 procent i all hälsorelaterad frånvaro.

– Medan pandemin ännu pågick beredde man avskiljandet av social- och hälsovårdssektorn och räddningsväsendet, lade man sista handen vid stadsstrategin och planerade man organisationsförändringen. Samtidigt fortsatte problemen med tillgång på personal särskilt inom vårdsektorn. Efter att kollektivavtalen löpt ut, förekom också fackliga stridsåtgärder, omtalar personaldirektör Anu Kalliosaari.

På årets sista dag var antalet anställda 36 fler än vid slutet av föregående år. Den ökade frånvaron innebar emellertid att antalet årsverken som stod till förfogande under året nästan inte alls steg jämfört med året innan. Antalet ordinarie anställningsförhållanden minskade med 15 och antalet visstidsanställningar ökade med 31.

Den utbetalda lönesumman har ökat med cirka 6 procent på grund av personalökningen och den tilltagande volymen av övertidsarbete. Den kommunala löneuppgörelsen, arbetstidstilläggen och arvodena har bidragit till ökningen i lönekostnaderna.

– Distansarbete blev en vedertagen del av expertarbetet. Möten och utbildningar som ordnas på distans eller i hybridform blev den huvudsakliga verksamhetsmodellen. Efter åren med corona har antalet utbildningsdagar ökat till så gott som samma nivå som den man hade före pandemin, berättar personaldirektör Anu Kalliosaari.

På våren genomfördes en enkät om personalens arbetshälsa. Personalens arbetshälsa hade som väntat försämrats något, men låg fortfarande på en god nivå. Ett bekymmer med tanke på arbetshälsan var förändringarna i arbetsrutinerna under coronatiden och arbetsplatsernas vikariesituation då det gällde att hitta ersättare för dem som var borta. Chefernas ledarförmåga hade blivit bättre jämfört med den enkät som gjordes år 2019.

Det nuvarande personalprogrammet och handlingsprogrammet för arbetarskyddet gick ut i slutet av år 2022. Med programmet som underlag har man genomfört flera utvecklingsprojekt av vilka de väsentligaste anknyter till utvecklandet av personalrekryteringen och bilden av staden som arbetsgivare, kompetensledning och kompetensutveckling, arbetsplatskommunikationen och utvecklandet av en hållbar arbetsmiljö. I fråga om arbetarskyddet har de viktigaste utvecklingsområdena varit identifieringen av psykosociala belastningsfaktorer och hanteringen av belastningen samt hanteringen av andra arbetssäkerhetsrisker. Utvecklingsarbetet fortsätter för att också målen i nästa program ska uppfyllas.

Stadsstyrelsen behandlar personalrapporten den 3 april. Personalrapporten behandlas dessutom i samarbetskommittén och arbetarskyddskommittén.