Hoppa till innehåll

Planen för Borgå torg läggs fram

Förslaget till detaljplaneändring för torgområdet i Borgå är framlagt. Med planen fortsätter utvecklingen av centrum som från år 2017 har förberetts med workshoppar och enkäter. Den senaste enkäten gjordes vid årsskiftet, då utkastet till plan var framlagt. Stadsplaneringschef Dan Mollgren är glad över att det kom många svar på enkäten och över kommentarerna som lämnades om utkastet.

Förslaget till detaljplaneändring för torgområdet i Borgå är framlagt. Med planen fortsätter utvecklingen av centrum som från år 2017 har förberetts med workshoppar och enkäter. Den senaste enkäten gjordes vid årsskiftet, då utkastet till plan var framlagt. Stadsplaneringschef Dan Mollgren är glad över att det kom många svar på enkäten och över kommentarerna som lämnades om utkastet.

– De som svarade på enkäten ansåg att planen bör utvecklas i fråga om trafiken och säkerheten på torget, men en stor del av svaranden tyckte att planerna är lyckade och önskade att vistelsemiljöerna utvecklas enligt förslagen. Responsen har hjälpt oss att utveckla planerna vidare och att undersöka mer fungerande lösningar till problematiska ställen, berättar Mollgren. 

– Med en lockande stadsmiljö samt smidiga förbindelser för kollektivtrafiken och gång- och cykeltrafiken genomför torget också stadens strategiska mål, konstaterar biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz. 

Torget blir mångsidigt 

I planen/planutkastet placeras busshållplatserna och cykelvägarna vid gatorna som gränsar torget. Den mellersta delen av torget har reserverats för torghandel, och i södra delen finns utrymmen för vistelse, stadsevenemang och olika motionsaktiviteter. I fortsättningen är det också lättare att ansluta affärslokalerna i fastigheterna kring torget till torglivet och -handeln. I planförslaget anvisas många platser för att vistas och att vila sig. I norra delen av torget placeras en ny liten park och en paviljong som kan inrymma en restaurang, ett kafé eller annan service för turister. I paviljongen finns också allmänna toaletter och kollektivtrafikens skyltning och informationstavlor.  

– Målet för planerna är att göra torget mer trivsamt och tryggt samt att utveckla området så att det kan användas mångsidigare, berättar planläggningsarkitekt Emilia Saatsi.  

Tillgängliga busshållplatser 

Vid planarbetet beaktades speciellt kollektivtrafikens tidtabeller och busshållplatsernas synlighet. Information finns både på paviljongens informationstavla och på alla hållplatser. Ett högklassigt informationssystem är en viktig del av kollektivtrafikens tillgänglighet. Även om busshållplatserna placeras på ett annat sätt än tidigare, blir avstånden mellan bussarna inte mycket längre. I fortsättningen kan man byta buss på ett tillgängligt sätt, utan att behöva gå över en gata, och passagerarna stiger på bussen tryggt från torgets sida.  

Positiva konsekvenser för centrumets livskraft 

För torget har gjorts många utredningar. Bland annat en fungerande trafik, parkeringslösningar, torgets värdefulla stadsbildskaraktär samt planens konsekvenser för ekonomin och för det sociala livet har undersökts under planarbetet.  

– Enligt utredningarna har genomförandet av planen tydliga positiva konsekvenser för centrumets livskraft. Coronakrisens konsekvenser syns och känns för tillfället också i Borgå centrum men det kan förväntas att betydelsen av offentliga uterum i framtiden blir allt viktigare, säger biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.  

Borgå är ett lockande mål för närturism, och turismen torde börja öka på sommaren. Det nya torget kan byggas efter det att detaljplanen vunnit laga kraft och att investeringsbesluten har fattats. Dessa är långtidsinvesteringar för ett livskraftigt centrum och för utveckling av stadslivet.  

Detaljplanen är framlagd under en lång tid, från mitten av juni till mitten av september. Planläggningsmaterialet finns till påseende på webben. På webbplatsen finns också nya illustrationer som visar den eftersträvade stämningen under olika årstider.  

Fakta 

  • Detaljplaneförslaget hålls framlagt 17.6–14.9.2020.  
  • Materialet finns på www.borga.fi/540-borga-torg och på servicekontoret Kompassen.